Общински съветник от БСП пита кмета за сгрешени данъци

Питане до кмета на община Ямбол за правилното изчисляване на данъка върху превозните средства отправи общинският съветник от БСП Светослав Стоев. При проверка на неговия личен данък на превозното средство е установил, че е допусната грешка, която се равнява на близо 45 лв., защото не му е отчетен правилно екологичният компонент.
Пълният текст на питането:

До председателя на Общински съвет Ямбол
д-р Данаил Ибришимов

Питане
От Светослав Стойчев Стоев,
общински съветник в Общински съвет Ямбол

Господин председател,

На основание чл. 33 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30 ал. 2 т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол отправям чрез Вас питане към кмета на община Ямбол - Георги Славов, във връзка с приетата на 31. 01. 2019 г. Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местни данъци.
На 19. 03. 2019 г. при проверка в общинска администрация за дължимия от мен годишен данък върху превозно средство за 2019 г. установих, че данъкът е значително по-висок.
За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.;
ИмК е имуществен компонент
ЕК е екологичен компонент
    В моя случай не беше отчетен правилно екологичният компонент, което завишава дължимата от мен сума с над 45,00лв. (над 25%).

Затова искам да получа отговор на следните въпроси:
1.    Упражнявали се контрол дали правилно са изчислени данъците?
2.    Защо служителите не уведомяват данъкоплатците дали е включен екологичният компонент при изчисляване на годишния данък върху превозно средство за 2019 г.?
3.    Ако се установят надвзети суми на граждани за данъци, ще бъдат ли върнати?
4.    Ще се вземат ли мерки за недопускане гражданите да заплащат неправилно изчислени и завишени данъци?

29.03. 2019 г.
Гр.Ямбол
С уважение: Светослав Стоев