Общинският съветник Светослав Стоев: Въпросите около безконтролното проектиране стават все повече

В утрешната сесия на 30 октомври кметът на община Ямбол е внесъл предложение за даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв. 110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ.
От това внесено предложение разбираме за желанието на кмета и общинската администрация за реализиране на обект „Изграждане на Мост над р. Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и ж.к. „Васил Левски“, град Ямбол”. Прекрасно. Но от това предложение възникват множество въпроси.
За всеки един проект първото и основното е изработването на финансов план, който да дава яснота колко ще струва проектирането и изграждането на обекта и в какъв период ще се реализира идеята.
В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ямбол 2014 – 2010 год., утвърден от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“ посоченият обект не е включен. Големите въпроси са: Какво се случва с ремонта на включените в гореспоменатия интегриран план обекти като ХГ „Жорж Папазов“, Младежкия дом, Музея на бойната слава. Въпроси, на които ямболци чакат отговори. Обяснение е нужно и защо няма пари за ремонт на зала „Диана“ и градския стадион, а желанието на кмета е те да бъдат дадени на концесия.
Непрекъснато се разходват средства за проектиране, а после и за актуализация на вече изработените проекти. През 2017 г. в бюджета на общината са заложени над 1 млн. средства само за проектиране, но много малко от тези проекти са реализирани, защото общината не предвижда средства за това. Ние от БСП считаме, че когато се дадат пари за проект на даден обект, последният трябва да се реализира. Нашата позиция е, че трябва да има и приоритети кои от обектите ще бъдат реализирани през годината, дори и през мандата, за да има планираност и яснота, а не просто наливане на общински средства за безконтролно проектиране.
Интересно е защо една година преди края на мандата си кметът е решил да стартира тази своя идея и дали ще му стигне оставащото време. Навярно не!
И най-важният въпрос – откъде ще се вземат парите? Проектът не фигурира в лелеяните дългосрочни заемни намерения на кмета, не може да се финансира с европейски средства, не е ясно има ли ресурсобщината да го направи с бюджетни средства.
Очакваме на заседанието на Общинския съвет на 30.10. въпросителните да намерят своите отговори.