ЖАЛБА Срещу решение по точка първа – „Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг”

ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

 

Ж А Л Б А


ОТ: Антоанета Славчева Антонова – Маринова
Мариета Стефанова Сивкова
Стефан Георгиев Стоянов
Румен Данчев Банков
Катя Атанасова Георгиева
Светослав Стойчев Стоев
Капка Георгиева Йоргова и
Драгомир Иванов Димитров

Срещу решение по точка първа – „Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг”, по протокол № ХХVIII от 29.12.2017 год. на Общински съвет - Ямбол.


Господин / госпожо председател,

В законопределения срок за обжалване, подаваме настоящата жалба, против решение по точка първа: не се приема “Да се проведе местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 000 000 лв, който да се изразходва в периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 г. до 2030 г.?”, с което не се приема предложението на девет общински съветника относно провеждане на местен референдум в община Ямбол като неправилно, незаконосъобразно и взето в противоречие с разпоредбите на ЗПУГДВМС , ЗМСМА и др., като ви моля да го отмените на следните условия:
Безспорно е, че изпълнението на изискването на чл. 27 ал.1 т.1 от ЗПУГДВМС, предложението за насрочване на местен референдум да е направено от поне 1/5 /една пета/ от общинските съветници. Предложението с вх.№ В-0499/04.12.2017г. на Общински Съвет Ямбол е подписано от 9 /девет/ общински съветника, а именно: Антоанета Славчева Антонова – Маринова, Мариета Стефанова Сивкова, Стефан Георгиев Стоянов, Румен Данчев Банков, Катя Атанасова Георгиева, Светослав Стойчев Стоев, Капка Георгиева Йоргова, Драгомир Иванов Димитров и Ваклена Кънчева , при състав на Общински съвет от 37 /тридесет и седем/ общински съветници.
Изпълнено е изискването на чл. 27 ал.4 от ЗПУГДВМС предложението да е адресирано до председателя на Общинския съвет, видно от предложение вх.№ В-0499/04.12.2017г. на Общински съвет Ямбол.
Изпълнено е изискването на чл. 27 ал. 6 от ЗПУГДВМС предложението да съдържа един или няколко въпроса, написани на общоговорим български език ,кратко ,точно и ясно.
Спазено е и изискването на чл. 26 ал.1 ,че местен референдум се провежда в община, район или кметство, за пряко решаване на въпроси от местно значение, които закона е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района, или кметството. Това се подкрепя и от чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА и чл.7.1, т.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаймодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, както и чл.17, ал.2 от Закона за общинския дълг.
От това следва, а и не е оспорено от никого ,че деветте общински съветника, поискали насрочване на местен референдум са спазили изискванията на закона. Т.е., деветте общински съветници, направили предложението за провеждане на местен референдум са спазили всички законови изисквания.
Не така обаче стоят нещата в Общински Съвет Ямбол , който върши едно след друго редица закононарушения, които целят придаване на някаква законност на действията му, а именно:
1. Безспорно е, че решението на Общински Съвет Ямбол е един административен акт, за който е необходимо да са налице в тяхната съвкупност всички изисквания за валидност на административния акт, а именно: Да е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила, да не противоречи на материалноправните разпоредби и да съответства с целта на закона. Липсата на някоя от предпоставките води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отменянето му.
Според чл. 30, ал.2 от ЗПУГДВМС постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет, както и да представят на председателя на общинския съвет проект за решение.
Не всички постоянни комисии на Общински Съвет Ямбол са обсъдили предложението и представили становищата си не по-късно от три дни дни преди заседанието на общинския съвет, като само една от постоянните комисии е представила на председателя на общинския съвет проект за решение. Всички създадени с чл.19 от Правилника постоянни комисии на Общински Съвет Ямбол е трябвало да изпълнят задълженията си, посочени по-горе във връзка с внесеното предложение за провеждане на местен референдум. В материалите за сесията на 29.12.2017г. са приложени 7/седем/ извлечения от протоколи, в които е посочено само, че е взето решение да не се приема предложението. Липсват каквито и да било мотиви и най-вече проект за решение. Постоянната комисия по чл. 19 т.8 от правилника за организациятаи дейността на ОбС. Ямбол, неговите комисии и взаймодействието им с общинска администрация на Общ. Ямбол – „ПК по образование, спортни и младежки дейности” няма приложено в материалите становище. Комисия „Бюджет и финанси” е приела предложението само за информация. Седем от осем постоянни комисии нарушават правилника на ОбС Ямбол, като нямат изразени становища и взети решения - чл.42.1.3. и чл.42.1.4 от правилника на ОбС Ямбол.
Касае се за задължително условие от подробно регламентираната процедура и неизпълнението му е винаги съществено процесуално нарушение, което не зависи от важността на разглеждания въпрос и законодателят не е дал възможност на администрацията да извършва преценката дали да се съобрази с него.
Правомощието на председателя на Общинския съвет се изчерпва само с определянето на водещата комисия.
Седем постоянни комисии, с изключение на водещата, не са изпълнили задълженията си в пълен обем, тъй като не са провели обсъждане на предложението. Това следва да бъде отразено в съответния протокол със запис на всички изказвания, становища и аргументи, наведени от членовете на комисията, а не само да са посочени крайните изводи при неяснота въз основа на какво са били направени – чл.25.3, чл.26.1, чл.42.1.4 и чл.42.1.7 от правилника на ОбС Ямбол.
ЗПУГДВМС в разпоредбите на чл.31, ал.2 поставя изричното изискване за мотивиране на решението, с което не се приема предложението за провеждане на местен референдум
В тази връзка Т.Р. №1/18.04.2006.Г. на ВАС е категорично, че когато изискването за излагане на мотиви в административния акт е предвидено в закона, то мотивиране се дължи във всички случаи и непосочването на такива води до отмяна на немотивирания акт само на това основание, каквото задължение за мотивиране на административните актове е визирано в чл.59, ал.1 АПК.
За да е изпълнено това е необходимо да са взети под внимание и обсъдени както мотивите на вносителите на инициативата за провеждане на местен реферндум, така и съображенията на постоянните комисии на Общинския съвет, поради което липсата на такива възпрепятства последния като компетентен местен орган в предоставените му от закона рамки да прецени, съобрази и да избере дали да се проведе местен референдум или не, както и да посочи детайлна аргументация за взетото решение. Административният орган изрично следва да обсъди възможността в кои слчаи ще се засегнат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта на закона, както и да изложи в тази насока доводи, които да се подкрепят и от представените в делото доказателства.
Посочени са само заключителните изводи и крайния резултат без ясна и логичеси последователна обосновка, порати което следва да се приеме, че не са налице мотиви, които да позволят провеждането на пълноценен инстанционен контрол.
От представените на сесията материали се вижда, че единствено кметът на Община Ямбол чрез ЗА Кмет на общината Илиана Бицова е направил доближващо се до изискванията на закона становище и проект за решение.Това становища, обаче, изобщо не е поставено на разглеждане и гласуване на проекта за решение!
Единственото, което е записано като решение на сесията на Общинския съвет е: „Предложението не се прие“ – без мотиви, без проект за решение, без нищо.
По предложението, видно от протокола от 29.12.2017.Г. на ОбС Ямбол обсъждания по законосъобразност на предложението не са правени, а е разисквана една „ опорна точка“ – някой иска да пречи на развитието на град Ямбол. Тези „разисквания“ изобщо не касаят въпроса, поставен в предложението нито като съдържание, нито като текст, а още по-малко засягат проблема с прякото участие на гражданите в управлението, гарантирано им в Конституцията на Република България.

Не споделяме мнението на водещата комисия, че след като ОбС- Ямбол на заседанието си от 08.12.2017г. вече е взел решение по чл.17, ал.1 от ЗОД за поемане на дълг в размер на 17 000 000лв., при подкрепа на предложението за провеждане на местен референдум, ще се стигне до правен парадокс и общинската администрация ще трябва да предприема действия и в двете хипотези по чл.17, ал.2 от ЗОД, както и че наличното решение за поемане на дълг прави предложението за местен референдум незаконосъобразно. Този извод според нас не намира опора в закона, защото преценката за законосъобразност на даден акт зависи от това дали същия противоречи или не на дадена правна норма, и не зависи от това дали е в синхрон с предходни актове на същия орган.

Считаме, че законосъобразността на предложението ни следва да се преценя с оглед наличието на предпоставките на чл.26 от ЗПУГДВМС и същото не зависи от това дали противоречи на друго решение на ОбС- Ямбол. Законодателят ни не е дал приоритет на първото по време решение, при противоречиви актове, издадени от един и същ административен орган, а само е посочил процедура, по която противоречията да бъдат изгладени - чл.99, т.5 АПК - процедура, в която предимство има второто, по-ново решение на административния орган.

И понеже максимата на древните римляни, че волята на народа е най-големия закон е залегнала в основата на всяко демократично законодателство,включително и в българското, нашето право дава приоритет на решенията, взети пряко от гражданите. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, решенията, взети с местен референдум не се нуждаят от последващо одобрение от ОбС. Той само приема актове, необходими за тяхното изпълнение.

Видно от протокола, председателя на ОбС Ямбол предлага за гласуване и чете т.1. от предложението: “ Да се проведе местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 000 000 лв, който да се изразходва в периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 г. до 2030 г.?” Записано е гласуването – резултат и решението: Не се приема. Предложението не се приема.
От гореизложеното ясно се вижда, че просто е отказано провеждането на местен референдум и ... толкова. Без никакви мотиви, които са задължителни по закон.
Водени от гореизложеното моля, господин/госпожо председател да отмените решение по точка първа: Не се приема “ Да се проведе местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 000 000 лв, който да се изразходва в периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 г. до 2030 г.?”, с което не се приема предложението на девет общински съветника относно провеждане на местен референдум в община Ямбол, като неправилно, незаконосъобразно и взето в противоречие с разпоредбите ЗПУГДВМС , ЗМСМА и др.
Моля да бъде изискана от Общински Съвет Ямбол цялата документация относно предложението, обсъждането му по комисии и вземането на решение.
Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

Прилагаме:
1. Протокол от ХХVІІI заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 29.12.2017 год.;
2. Решение по т.1 от дневния ред на ХХVІІI заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 29.12.2017 год.;
3. Становище от Кмета на община Ямбол по т.1 от дневния ред на ХХVІІI заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 29.12.2017 год. ;
4. Предложение на 9 (девет) общински съветници до Председателя на ОбС - град Ямбол с Вх.№ В-0499 от 04.12.2017 год.;
5. Уведомително писмо от председателя на ОбС - Ямбол за получено предложение с Вх. № В-0499 от 04.12.2017 год. и за насрочване на заседание на ОбС - Ямбол на 29.12.2017 год. във връзка с предложението;
6. Протоколи от заседанията на постоянните комисии, както следва: Протокол № 32 от 20.12.2017 год. на ПК „Бюджет и финанси"; Протокол № 22 от 21.12.2017 год. на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси; Протокол № 28 от 21.12.2017 год. на ПК „Образование, спортни и младежки дейности"; Протокол № 22 от 21.12.2017 год. на ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм"; Протокол № 30 от 21.12.2017 год. на ПК „Териториално устройство, инвестиции,транспорт и екология"; Протокол № 25 от 20.12.2017 год. на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция"; Протокол № 35 от 21.12.2017 год. на ПК „Общинско имущество и контрол на дружествата с общинско участие, и на сделките с общинска собственост" и Протокол № 30 от 21.12.2017 год. на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията";
7. Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

 


С уважение:

1.Антоанета Антонова………
2.Мариета Сивкова…….........
3.Капка Йоргова……………..
4.Катя Георгиева…………….
5.Драгомир Димитров………
6.Румен Банков………………
7.Светослав Стоев…………..
8.Стефан Стоянов……………

 

12.01.2018