Отчет за дейността на групата съветници „БСП” в ОбС – Ямбол за втората година от мандат 2015-2019 год.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА СЪВЕТНИЦИ „БСП”

В ОбС – ЯМБОЛ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015-2019 год.

 

 

Уважаеми другарки и другари,

Изтече и втората година на мандат 2015 – 2019 год. от управлението на град Ямбол с кмет на „ГЕРБ“ и абсолютното мнозинство на съветниците от „ГЕРБ“, „ЗНС“, „ДПС“, независимите съветници (отлюспили се сами от партиите си), частично „РБ“ и „АТАКА“. Продължава тенденцията за автоматично гласуване на всички предложения на кмета Славов, независимо от нашите опити да убедим колегите си в редица нарушения на законосъобразността и целесъобразността им. Може да се каже, че единствената опозиция в местния парламент е групата на „БСП“ и останалият единствен съветник на „АБВ“.
След спечелването на парламентарните избори през март, 2017 год. от ПП „ГЕРБ“ и сформирането на коалиция с т.нар. Патриотичен блок на национално ниво, представителят на „НФСБ“ престана да ни подкрепя в гласуванията, което прави битката ни за защита на публичния интерес още по-трудна. „ГЕРБ“ буквално „купиха“ втория съветник от „АБВ“, като го направиха Директор на ОДК - Ямбол и той се обяви за независим – става въпрос за г-жа Елица Главчева.

След провеждането на Парламентарни избори, 2017 година и избирането на Николай Пенев за народен представител в 44-ото НС, Избирателната комисия издаде удостоверение на Стефан Стоянов за съветник от групата на „БСП“, който се закле като такъв. На 31.03.2017 год. съветниците-социалисти, на свое заседание, промениха състава на ръководството и към днешна дата то е в следния вид: Председател - Катя Георгиева, Зам.-председател - Капка Йоргова и Секретар – Светослав Стоев.

Общинските съветници-социалисти са разпределени в следните комисии:
- Капка Йоргова – член на ПК „Бюджет и финанси”;
- Катя Георгива – член на ПК „Общинско имущество и контрол на дружествата с общинско участие и на сделките с общинска собственост”;
- Светослав Стоев – член на ПК „Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология”;
- Николай Пенев, а след него Стефан Стоянов – членове на ПК „Образование, спортни и младежки дейности”;
- Антоанета Антонова – член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”;
- Румен Банков – член на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията”;
- Мариета Сивкова – зам.-председател на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

В ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ групата съветници „Българска социалистическа партия”, както е ясно от първата година на мандата, няма свой представител.

Групата участва в провеждането на заседанията на постоянните комисии, членовете ù присъстват на всички заседания на ОбС. Преди всяка сесия на ОбС, групата провежда свои заседания, обсъжда предложенията, съгласува позиции и гласувания, като всичко това се протоколира от секретаря на групата.

 

Ето нашите позиции и поведение по отделните направления в работата на ОбС – град Ямбол през втората година на мандат 2015-2019 год.

 

I. Направление „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

1. Групата не прие доклада на кмета относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2015 год. Защото:

- Бюджетът бе неправилно планиран от самото начало. При начален годишен план за 46 млн. лв. и актуализиран годишен план за 48 млн.лв., отчетът бе за 35 млн.лв. За БСП изводът е, че липсва вярна преценка за възможностите на общината, подведени бяха Общинският съвет и гражданите;
- От написаното в одитния доклад за изпълнението на бюджета стана ясно, че са констатирани отклонения в отчета, част от които отстранени по време на одита, а някои - не, а те се отразяват върху неговата достоверност. Администрацията не е достатъчно компетентна в работата си и липсва ефективна система за вътрешен контрол за недопускане на грешки. Истинската картина бе отразена и на сайта на Министерство на финансите, където бяха публикувани резултатите от проверката на експертите на министерството на бюджетите за 2015 г. на всички общини по 6-те критерия на чл.130 а от Закона за публичните финанси. Констатирано бе, че Община Ямбол е в нарушение на един от показателите: към края на годината поетите ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Поети са ангажименти за разходи за 21 462 115 лв., а е трябвало да се поемат ангажименти за не повече от 18 924 361 лв. За нас е неприемливо, че кметът си позволява да нарушава закона и да задължава гражданите с над 2,5 млн. лв. от допустимото.

2. Групата гласува отрицателно за предложението за приемане бюджет на община Ямбол за 2017 г. със следните мотиви:

- Кметът не успя да защити полезността на този бюджет и неговата ефективност;
- В бюджета се открои отново трайната тенденция за завишаване на числеността на общинската администрация и съответно разходите за нея, което не кореспондира със съвременните изисквания за икономичност и целесъобразност на бюджетите. Финансирани от държавата са 124 общински бройки администрация, общината заложи да се дофинансират още 48 бройки, с които общинската администрация достигна 172 бройки (не визираме общински центрове, детските ясли и други подобни дейности). Към тази общинска администрация ни се предложи една втора администрация от 159 бройки - тази на шестте общинските предприятия. Тези шест общински предприятия са имали общ бюджет за 2016 г. - 2 702 000лв., а за 2017 год. се предложи общият им бюджет да е на стойност 3 508 000 лв., без да се представи информация и анализ за тяхната дейност и ефективност. За нас това е неприемливо. Не стана ясно защо бюджетът на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ от 734 000 лв. става 908 000 лв., защо от 36 бройки се увеличава числеността на 42 бройки, защо в ОП „Общински пазари“ са необходими допълнителни 2 бройки (и стават общо 9), защо в ОП „Туризъм и култура“ числеността от 29 става 31, защо в ОП „Платени зони за паркиране“ от 24 бройките се увеличават на 30. Създаването на втора администрация под формата на общински предприятия е притеснително и не е полезно за града. Увеличава се администрацията, а фактически населението в града намалява. Общината стана един от най-големите работодатели в града. Със своите данъци и такси гражданите на този град издържат една необосновано надута общинска администрация, чието основно задължение е да е вярна на кмета и да гласува за ГЕРБ на всички възможни избори;
- Кметът заяви, че планира събираемост на такса смет на 85%. Дофинансирането щяло да се реализира от 200 000 лв. от преходен остатък от такса смет, а останалите 500 000 лв., необходими за дейностите по чистотата ще са от общия преходен остатък. За БСП, така планираният бюджет показа намерението на общината да не работи отговорно в посока на събиране на приходите от такса смет. Считаме, че средствата, които се събират от общите приходи от данъци и такси трябва да отиват за нещо полезно, а не за това, че администрацията не е положила максимални усилия за събиране на такса смет;
- В капиталовите разходи бяха заложени обекти „Конкурс за идеен проект за р. Тунджа“ и „Конкурс за идеен проект „Музей на бойната слава“. Самата идея за конкурсите за БСП е порочна. В предишните мандати имахме скандални конкурси - за проект на центъра на града и за зала „Диана“. Конкурсите, планирани за 5 000 лв. и 10 000 лв. са форма да се заобиколи конкуренцията по Закона обществените поръчки – идеята на кмета е да се възлага директно на дадена фирма разработване на съответен проект. Противопоставяме се на липсата на възможност за конкуренция и създаване на предпоставки за липса на прозрачност в работата на общинската администрация;
- От отчетите на бюджета, които се публикуват на страницата на общината ежемесечно не може да се проследи по месеци какъв е приходът от такса смет; какъв е приходът от продажба на имущество и пр.;
- За поредна година помощите на ОбС за спешни здравни нужди на населението бяха само 2 хил. лв.;
- За БСП това бе бюджет на увеличените данъци и такси, на влошените условия за бизнес инвестиции, на липсата на дългосрочни приоритети за развитите на града, на отлитащия свободен дух. Според нас, само с благоустрояване не могат да се задържат младите хора, нужни са и политики, генериращи условия за възраждане на Ямбол

3. Групата гласува против приемане на промяна на бюджета на община Ямбол за 2016 год. по следната причина:

- Абсолютно принципно продължихме линията си да не подкрепяме предлагащите ни се промени на бюджета. Ние смятаме, че Община Ямбол има проблем с технологията на бюджетиране. Не можем да приемем ежемесечно или през месец прекрояване на бюджета с включване на обекти, които възникват инцидентно и не са толкова спешни.

4. Групата гласува против определянето на годишния размер на данъка върху таксиметровите превози на територията на община Ямбол, за 2017 г. от 500 (петстотин) лева, защото:

- Нямаше никакъв анализ на направеното предложение;
- След два месеца ГЕРБ промениха предложението си и данъкът бе намален на 400,00 лв, отново с с неясен анализ. Направихме алтернативно предложение за размер на данъка от 300,00 лв, което не бе прието от мнозинството.

5. Групата гласува против предложение на Кмета относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания, защото:

- Предходната година, когато ни се предложи докладът за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г., една от причините, поради които гласувахме против е точно, че нямаше никаква информация за събираемостта на 200 000 лв. вземания, което е важно за един публичен бюджет. През настоящата година вече ни се предложи отписването им, поради изтекла погасителна давност, съгласно Закона за задълженията и договорите. Сумата не е никак малка - 156 161 лв. ПП „ГЕРБ“, в лицето на кмета Георги Славов, вече 9 години е на власт и голяма част от тези вземания, според нас, са с 5 или 3 годишна давност. Не получихме коректна информация. Считаме, че когато общинската администрация предлага подобни решения, е редно да се представи конкретен списък кои са юридическите и физическите субекти, които дължат сумите, за какво са вземанията и какво е направила администрацията (освен писмата, които е изпращала). Не стана ясно завеждала ли е общината дела срещу тези длъжници и пр. Според нашите разбирания един публичен ресурс трябва обосновано и категорично да бъде защитен за отписване пред общинските съветници. Защото това са парите на всички ямболски граждани.


6. Групата гласува против приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ (Наредба за опрделянето и администрирането на местните такси и цените на услугите) в община Ямбол. Защото:

- В тази наредба ни се предложиха текстове, които не са законосъобразни по два закона. Нарушени бяха определени членове от ЗДвП и бе нарушен член от Закона за публичните финанси. През изминалата година, за да бъдат оправдани незаконни действия на някои кметове на големи градове, се извърши промяна на ЗДвП, в който понятието такса за платените зони за паркиране беше заменено с цена. Разликата е, че таксата е разходоориентирана, а цената е на база пазарна стойност. Независимо, че законът е ясен, кметът ни предложи такса за платените зони за паркиране. Наред с това, всички цени, които бяха предложени за опазване на превозното средство, за репатриране и т.нат., бяха обявени като такси. Нарушен бе и Закона за публичните финанси в частта му, където се казва, че приходите от такси постъпват в общинския бюджет и че по бюджетите на второстепенните разпоредители, каквито са нашите общински предприятия, не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения. В предишната ни наредба текстът беше, че приходите от такси и цени постъпват по бюджета на общината и съветниците от БСП настоявахме това правило да се запази, а не да ни се предлагат незаконосъобразни текстове. В устройствения правилник на общината е обявено, че дирекция „Правна дейност” има задължението да дава задължителни становища по законосъобразността на всички материали, които се внасят в общинския съвет. За нас тази дирекция не работи или е безкрайно некомпетентна.
Във връзка с това закононарушение, общинският съветник от БСП Мариета Сивкова отправи сигнал до Окръжна прокуратура относно Наредбата и последващата подмяна на текстове в нея от Председателя на ОбС, без санкцията на общинския съвет. Станахме свидетели на грубо погазване на законността в община Ямбол, на безцеремонността на кмета и неговия екип, на буквално криминални деяния, които останаха безнаказани.

7. Групата гласува отрицателно за предложението за приемане и одобряване на план – сметката за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Ямбол и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. със следните мотиви:

- В частта определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2017 г., решението бе незаконосъобразно, поради следните две обстоятелства. Първото е, че е нарушена процедурата по определяне размера на такса смет, съгласно административнопроцесуалния кодекс и на второ място - налице е нарушение на метода за определяне на размера на такса смет съгласно ЗМДТ. Съгласно чл.21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, в правомощията на общинския съвет е да определи размера на местните такси. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ таксата битови отпадъци в годишен размер за всяко населено място се определя с решение на общинския съвет. С оглед на това, именно общинският съвет е компетентният орган, който трябва да извърши всички процесуални действия, свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересуваните лица в производството. Докладната записка на кмета на общината би могла да се приеме единствено и само като начало за откриване на административното производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Налице бе съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не бе дадена възможност на заинтересуваните страни (гражданите на Ямбол) в законоустановения срок (не по-малко от един месец от деня на уведомяване, съгласно чл.69, ал.2 от административнопроцесуалния кодекс). В случая, след като е получил докладната записка от кмета на общината, Председателят на общинския съвет би трябвало да бъде инициатор в процедурата по административнопроцесуалния кодекс за обявяване началото на процедура за издаване на общ административен акт. Второ - в ЗМДТ е определен водещ принцип за определяне на размера на такса смет ( чл. 67, ал.1) – според количеството на отпадъците. Чл. 67, ал. 2 дава възможност до 2018 г. да се избере друга база, но единствено и само при обосновка на невъзможността на вносителя да определи такса смет според количеството отпадък, поради което се преминава на другата база – данъчната оценка. Това не беше обосновано от кмета;
- Тази план-сметка бе направена на базата на калкулация на сумите от договорите по различните обществени поръчки, които Кметът е сключил. С нея не се осигуряват по-добри условия за града. Сметосъбирането и сметоизвозването са със завишена стойност, но не се разширява обхватът на сметосъбирането. „Предварителното третиране на отпадъците“ бе завишено с близо 230 000 лв. За това, че една фирма отделя от отпадъка, който ù се носи (метали, пластмаси и др.), продава ги и печели от това, ямболци трябва да плащаме с 200 000 лв. повече. Защото договорът, който кметът е подписал сочи, че колкото повече пластмаса, метал, стъкло и хартия тегли фирмата, толкова ямболци ще плащат повече (за да печели фирмата, разбира се). По „Поддръжката на депото“ има завишение, което е в резултат на това, че не беше изпълнено качествено строителството на регионалното депо - изтича инфилтрат, налице е замърсяване на околната среда. Този инфилтрат трябва да се изпомпва и да се транспортира в пречиствателната станция в Сливен, за което ние плащаме 86 хил. лв. с ДДС. Скандална е поръчката за почистване на обществените места - срещу 250 000 лв. повече ние трябва да получаваме по-малко услуга. Например, ръчно почистване – през 2016 год. са почиствани 120 000 дка, през 2017 год. - 100 000 дка. Обработката на тревните площи през 2016 год. - 40 000 дка, през 2017 г. – нула. Само в събирането и извозването на отпадъци на локални депа има с 500 тона завишение. Иначе извозването на отпадъците от поддръжка чистотата на уличната мрежа от 5 500 тона намаляват на 3 500 тона, събирането и извозването на шума от 1 500 т. на 1 000 т. Т.е. обхватът на поръчката е намалял териториално, но парите се увеличават с 250 000 лв. Срещу 400 000 лв. увеличение на план-сметката гражданите няма да получат нищо. 39% завишаване на промилите за жилищните имоти и 29% завишаване на нежилищните имоти е изключително несправедливо за БСП. Класифицирахме го като едно планирано ограбване, като несправедлив и незаслужен новогодишен подарък за нашите съграждани. В план-сметката завишението е около 10%, обаче като преизчислим промилите, завишението става 40%. Потърпевши са нашите съграждани и тези, които плащат, а тези, които не плащат - май абсолютно никой не ги търси. Уловката е в това, че са подписани едни договори, на базата на които се натъкмява план-сметката. В началото на годината г-н Славов обяви обществена поръчка за почистването с прогнозна стойност много по-висока, отколкото е разходът от предишната година за тази дейност. Тогава той не попита общинските съветници дали да го направи. Но настояваше съветниците да одобрят неговата нагласена план-сметка. Групата съветници от БСП внесе Сигнал до Окръжна прокуратура за незаконосъобразността на така приетата такса-смет:

 

ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ
8600 Ямбол
ул. „Жорж Папазов” №1, ет.3

СИГНАЛ

От: Антоанета Славчева Антонова – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол
Капка Георгиева Йоргова – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол
Катя Атанасова Георгиева – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол
Мариета Стефанова Сивкова – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол
Николай Димитров Пенев – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол
Румен Данчев Банков – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол и
Светослав Стойчев Стоев – общински съветник в Общински съвет - град Ямбол

УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

По предложение на кмета на Община Ямбол Георги Славов, на редовно заседание на 29.12.2016 г., Общински съвет- град Ямбол прие, по т.1 от дневния ред, следното решение:
1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:

ПЛАН-СМЕТКА
за необходимите средства за предоставяне на услугите
по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,
както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване
в Община Ямбол през 2017 г.
№ Вид услуга За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване За дейностите по чистотата За предварително третиране на отпадъците За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол Обезпечения и отчисления ОБЩО
1 Сметосъбиране и сметоизвозване 1 155 750 0 0 0 231 150 0 1 386 900
2 Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.: 0 0 800 010 249 988 210 000 775 818 2 035 816
- за предварително третиране - - 800 010 - 160 002 - 960 012
- обезвреждане на отпадъци - - - 137 214 27 443 - 164 657
- мониторинг на ДТБ - - - 4 200 840 - 5 040
- дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система - - - 4 734 947 - 5 681
- за източване и транспортиране на инфилтрат от ретензиония басейн - - - 72 000 14 400 - 86 400
-за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция - - - 31 840 6 368 - 38 208
- разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО - - - - - 14 418 14 418
- разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО - - - - - 761 400 761 400
3 Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.: 0 1 676 511 0 0 0 0 1 676 511
- почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1 676 511 - - - - 1 676 511
ОБЩО 1 155 750 1 676 511 800 010 249 988 441 150 775 818 5 099 227
Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.


2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. за всяка услуга поотделно, както следва:
2.1. за жилищни имоти – общ размер 3.43‰, разпределен по услуги:
- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95‰
- поддържане и експлоатация на депо – 1.36‰
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12‰
2.2. за нежилищни имоти – общ размер 5.23‰, разпределен по услуги:
- сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04‰
- поддържане и експлоатация на депо –1.97‰
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22‰
2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:


№ За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа
Вид съд литри Периодичност на извозване (годишно) Такса
за жил. имоти за нежил. имоти
1 Контейнер тип "Бобър" 1100 365 9278.30 1.12‰ 1.22‰
2 Контейнер тип "Бобър" 1100 183 4651.86 1.12‰ 1.22‰
3 Контейнер тип "Бобър" 1100 122 3101.24 1.12‰ 1.22‰
4 Контейнер пластмасов 240 122 662.46 1.12‰ 1.22‰
5 Контейнер "Мева" 120 122 379.42 1.12‰ 1.22‰

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2017 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

Считаме, че гореописаното решение противоречи на действащите закони. А именно:
1. Не е дадена възможност на заинтересованите страни да осъществят правото си да изразят становища. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, в правомощията на Общинския съвет е да определи размера на местните такси. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Посочените разпоредби еднозначно насочват вниманието, че Общинският съвет е този, който следва да приеме решение, което е общ административен акт, с което да определи размера на таксите. С оглед на това, именно Общинският съвет е компетентният орган, който следва да извърши всички процесуални действия, свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общия административен акт, с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересованите лица в производството, в съответствие с чл. 65 и сл. от АПК. Безспорно е, че кметът на общината има право да внася проекти на решения за разглеждане от Общинския съвет, но същият не се явява издател на акта, за да е задължен да изпълни процедура, дължима от друг. Предложението на кмета, би могло да се приеме, поставя единствено началото на откриване на административно производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Не е имало уведомление от компетентния орган за предстоящо издаване на общия административен акт. Налице е съществено нарушение на административно производствените правила, тъй като не е дадена възможност на заинтересованите страни в законоустановения срок (не по-кратък от един месец от деня на уведомяването, съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК) да осъществят правото си на участие.

2. Не е обоснована невъзможността на Общински съвет - град Ямбол да определи размера на такса битови отпадъци, съобразно водещия принцип „ според количеството битови отпадъци“ .
Няма изложени никакви мотиви и съображения защо такса битови отпадъци следва да се определя на база „данъчна оценка”. Само при невъзможност за определяне на съответната такса за битови отпадъци по начина, определен в чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, е допустимо размерът на тази такса да се определи по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. За да се определи обаче размерът на таксата за битови отпадъци по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, е необходимо Общинският съвет да изложи фактически основания и мотиви, поради които приема, че не може да приложи основния принцип, регламентиран с нормата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ. Невъзможността на Общински съвет - град Ямбол да определи количеството на битови отпадъци не е обоснована.
За определяне таксата пропорционално върху данъчната оценка, е необходимо да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци. С оглед тази законова разпоредба не е предоставен избор на Общинския съвет относно приложимите методи - според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основата, определена от общинския съвет. Само при невъзможност за определяне на таксата за битови отпадъци по начина, посочен в ал. 1 е допустимо тази такса да се определя по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. Таксата за битови отпадъци е приета в противоречие с материалния закон, необосновано е приложен реда за изчисляване на таксата за битови отпадъци по чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, без да е установена обективна невъзможност за определянето й по реда на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ-според количеството битови отпадъци.
В тази посока е налице и съдебна практика, а именно:
Решение №170 от 13.04.2016 г. , по административно дело №35/2016 г. на Административен съд- Перник и съответното Решение №12799 от 25.11.2016 г., по административно дело 6676 /2016 г. на Върховния административен съд на Република България.

Молим да извършите проверка на законосъобразността на решението на Общински съвет- град Ямбол и предприемете съответните действия, за да бъде защитен публичния интерес.

Прилагаме копие на протокол от заседание на Общински съвет - Ямбол от 29.12.2016 г.

С уважение,

Антоанета Славчева Антонова ……………………….
Капка Георгиева Йоргова……………………………...
Катя Атанасова Георгиева …………………………….
Мариета Стефанова Сивкова…………………………..
Николай Димитров Пенев ……………………………..
Румен Данчев Банков…………………………………..
Светослав Стойчев Стоев……………………………...

Наред с нас, отделни граждани и фирми също сезираха съда и прокуратурата. Стигна се до конфузната ситуация Кметът сам да предложи запазване на старата такса смет (като 2016 год.). Което, обаче, не бива да подвежда гражданите на Ямбол, защото в тригодишната бюджетна прогноза отново стои заложена изключително завишена стойност на такса битови отпадъци.

 

8. Групата гласува против двете актуализации на бюджета на община Ямбол за 2017г.

 

9. Групата не прие доклада на кмета относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2016 год. Във връзка с този отчет, групата даде пресконференция, на която изрази своята позиция относно управлението на ГЕРБ през двете години на мандат 2015 – 2019 год. и излезе с ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ.

 

ПОЗИЦИЯ
НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП – град ЯМБОЛ
ОТНОСНО: УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАД ЯМБОЛ ОТ КМЕТА И НЕГОВИЯ ЕКИП

Предстоящото приемане в Общински съвет - община Ямбол на отчета на кмета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. и изтичане на две години от мандата му, е повод БСП – град Ямбол да изрази позиция за резултатите от управлението на града.

Без да отричаме направеното и изграденото в град Ямбол, не можем да не отчетем, че в средата на мандата това управление няма амбиция за постигане на обещаното в Програмата на кмета на ГЕРБ за мандат 2015- 2019 год.

Катастрофира стратегическата цел на кмета градът да се модернизира с ускорени темпове, да се утвърждава като динамично развиващ се град със стабилна икономика, в който жителите да виждат перспектива за себе си и за децата си. Това, което при ГЕРБ на думи е стабилно, за Ямбол е тотална стагнация.

Критично се отнасяме към резултатите от работата на кмета и екипа му, защото:

- Привличането на чужди инвестиции в града е ограничено, а през 2016 год. липсват инвестиции с европейски и държавни средства. Ямбол, очевидно е, не получава заслуженото внимание от страна на държавата, въпреки заявките, които слушаме от години (особено в предизборни кампании);

- Липсва концепция за ефективно здравеопазване на общинско ниво. Не се работи за обещаната Нова болница, дори не се говори за нея (а общината дари „под условие“ сградата на МЗ); не се търсят варианти за стимулиране с общински средства на млади лекари да работят в областната болница, а е факт, че специалистите намаляват, напускат града и сме пред реален отказ от здравеопазване; влошава се състоянието на съществуващите сгради за доболнична и болнична помощ; нашите деца се раждат в Сливен, Бургас и други градове на страната;

- Не се насърчава гражданската активност - неглижира се инициативата за провеждане на МЕСТЕН референдум за недопускане настаняването на бежанци в общината, липсва реален диалог с гражданите на Ямбол;

- Липсва прозрачност в действията на администрацията - кметът продължава да няма приемен ден, не предоставя периодично чрез медии или чрез сайта на общината актуална информация за работата на администрацията по проекти, обекти и важни за гражданите проблеми. Не се отговаря на питанията на общинските съветници, което демонстрира пълната самозабрава и арогантност на кмета.

Бюджетът на града е огледало на политиката на управленския екип. На мнение сме, че на него управляващите гледат единствено като на средство за събиране на пари и тяхното разходване, като даже не полагат усилия да планират реално приходите и разходите. В подкрепа на това са следните факти:

- Предвиденият бюджет за 2016 год. е 50 599 572 лв., а отчетът е за 40 303 902 лв. ( планиране с 20% грешка – важният въпрос е случайно или умишлено се случава това);
- От отделените 12 млн. лв. за благоустрояване са реализирани едва 5 млн. лв (44 % изпълнение). Предвидените обекти за изграждане бяха за 1 940 000 лв, а са реализирани само за 550 хил.лв. (т.е. малко над 28 % изпълнение). Капиталовите разходи са най-важни за средата на живот и комфорта на жителите на Ямбол. Те са и тези, които дават възможност за развитие на бизнеса. Тяхното видимо намаление през 2016 година се отразява негативно и на гражданите, и на бизнеса;
- Множеството актуализации на бюджета през 2016 год. показват, че първоначалният бюджет се прави набързо и непрецизно и не се залага най-належащото и необходимото за град Ямбол. Списъкът на обектите за капиталови разходи бе актуализиран 7 пъти. Промените в бюджета се правят без каквато и да е концепция - на парче, без много обяснения. Крайната цел на тази „активност“ е напълно неясна, ефектът от една или друга промяна не се анализира отговорно;
- В отчета на бюджета липсва анализ за качеството на политиките, налице е само статистическа информация;
- Най-големият проект „Воден цикъл“ зацикли през 2016 г. От изградената канализационна мрежа, битовите води се изливат в р. Тунджа без пречистване и я замърсяват. Вече повече от година липсва визия за доизграждане на Пречиствателната станция. Обектът е замразен, а договорът, според кмета - прекратен. Пред провал е финансирането;
- Липсва цялостно решение за р.Тунджа, а бе обещана нова визия;
- Новото Регионално депо не облекчи такса смет, напротив - управляващите я увеличиха с 40% , но под явен натиск отмениха решението си. Гражданите платихме близо 90 000 лв, за да се събират и извозват в Сливен мръсни води, изтичащи от депото, без да се обясни чия е вината за това. Не се говори за обещаните компостираща и сепарираща инсталации, от които общината би печелила и така да се облекчи налога върху гражданите. А и те са в обещанията на кмета;
- Не се прави нищо за изграждане на видеонаблюдение на възлови места, а бяха отделени средства в тази посока в бюджет 2016 год.;
- Не се изградиха обещаните кръговите кръстовища на площад „Боровец“ и при „ХЕС“- все още ги чакаме, както и Схемата за организация на движение в Централна градска част (също обещана през 2016 г.);
- В градския транспорт цари хаос и услугата създава напрежение и неудобства за гражданите;
- Няма решение за финансирането на Новата спортна зала (до зала „Диана“), за която се дадоха само за проектиране 240 000 лв.;
- Парк „Боровец“ не функционира – общината организира засаждания, за които впоследствие не се грижи, идват пожари, пак залесяваме и така до безкрай;
- При Синята зона отчетената печалба от над 100 000 лв за 2016 год. показва, че истинската причина за създаването ù е облагане с още един косвен данък на гражданите, с цел събиране на пари. Управляващите не се спряха до реализиране на втория етап, а продължават да я разширяват. Тук единствено отчитаме „надграждане“ на обещанията им, за което има обяснима причина – стремеж към повече печалба на гърба на данъкопланеца.

Винаги сме подкрепяли действията за развитие на образованието и социалните дейности и не може да отречем усилията в тази посока, но е факт, че финансирането идва от държавата и е целево. Ефектът от усилията в образованието е ясен – представянето на ямболските училища в национален план по съпоставими индикатори – външно оценяване, матури, олимпиади и други състезания показват незадоволително ниво и това ни притеснява.

Не е ясен за обществото ефектът от многото средства, дадени досега за социални дейности, а има и такива, които все се планират и не се реализират като обещания Кризисен център.

Позицията ни е, че настоящото управление на града обрича Ямбол на застой, на влошени условия за бизнес, на липса на посока за достойно развитие и липса на комфорт за неговите граждани.

Тази политика има подкрепата на мнозинството в Общински съвет – град Ямбол.

Ние не желаем да я приемем и оценяваме, защото чрез нея няма да станем динамично развиващ се град, в който гражданите виждат перспектива за себе си и своите деца.

На предстоящата сесия на Общински съвет – Ямбол на 28.09.2017 год., общинските съветници от групата на БСП ще гласуват „против“ отчета на кмета за 2016 г., което се подкрепя и от Общинския съвет на БСП – град Ямбол.

Общински съвет на БСП – град Ямбол

 

II. Направление „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
1. Групата гласува против предложението относно приемане на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетната 2017г., защото:
- Това бе поредният материал на администрацията от серията „евтина конфекция“. В края на 2015 г. общинският съвет прие програмата за управление на общинската собственост за 2016 г., изготвена от управленския екип на г-н Славов, съгласно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2014 – 2020 г., която не бе публикувана на сайта на общината. Кметът е длъжен всяка година да прави оценка на степента на изпълнение на този стратегически документ. Кметът не представи информация колко акта за общинска собственост са издадени, колко са разпоредителните сделки с общинско имущество, колко са приходите от наем – разделени на такива с преференциални цени и на такива с пазарно ориентирани цени, колко са приходите от продажба на тръжна документация, от наем на терени за разполагане на преместваеми обекти, от рекламни съоръжения, билбордове, колко са сделките за прекратяване на съсобственост и колко са учредените права на строеж, какви нови имоти сме придобили, какви са извършените разходи по управление и разпореждане с общинското имущество, колко са разходите за ремонт на общинските жилища, за застраховки на общинското имущество, колко са ни разходите за външни услуги. БСП счита, че така е редно, защото това е собственост на нашите съграждани, а не на общинската администрация. Съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС програмата за 2017 г. трябваше да отбележи има ли имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и има ли обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. В предложения ни проект, това не бе описано. Съгласно чл. 13 от ЗОС, общината владее и управлява безстопанствени имоти на своята територия – колко са тези имоти и как ги управляваме – не разбрахме. Не можем да подкрепим документи и решения, в които се укрива информация, които са подготвени некомпетентно и които демонстрират неуважение към общинските съветници, които са избрани да защитават интереса на ямболци.

2. Гласувахме против Предложението за проджба на определен имот по ЗОС, а именно Салона за обслужване на граждани на НАП в град Ямбол . Защото:

- Считаме, че трябва да се намери работещо решение, което да е в интерес на общината, на гражданите, а и на служителите на НАП. Държим на комплексното обслужване на хората на едно гише. Хората, които доброволно декларират доходите си и се самоначисляват - това са приходите на държавата. Данъчната материя е твърде динамична, понякога на гражданите се налага да обикалят по горните етажи и пак да се връщат в салона за обслужване. Ако той се измести в друг имот, това ще им създаде затруднения. Ако салонът се вмести на горен етаж, ще се създаде дискомфорт за работещи и посетители, тъй като липсва достатъчно физическо пространство. Кметът Славов не успя да ни информира запознат ли е министър Горанов за този проблем и какво е неговото становище, дали е мислено за възможност за замяна на този наистина атрактивен общински имот с държавен. В тази връзка групата съветници от БСП изпрати отворено писмо до Министъра на финансите.

ДО:
Владислав Горанов
Министър на финансите на Република България

09.06.2017 год.

ОТВОРЕНО ПИСМО

от група общински съветници от Общински съвет – град Ямбол,
гр. Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“№7, Общински съвет – град Ямбол
За връзка: Катя Георгиева, тел. : 0895 / 599 820

Относно: Запазване на Салона за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите – офис Ямбол

Уважаеми министър Горанов,

Обръщаме се към Вас, за да Ви информираме за сериозен проблем на територията на град Ямбол.

На XX-то редовно заседание на ОбС – община Ямбол, проведено на 26.05.2017 год., по точка 16 от дневния ред, по предложение на Кмета на Ямбол г-н Георги Славов, мнозинството съветници от Общинския съвет гласуваха продажбата на имот по Закона за общинската собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.1 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто петдесет и две точка четири точка едно/ по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 /двеста и един/ кв.м, партер в четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81.

Цитираният по-горе обект, към днешна дата е Салон за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите – офис Ямбол на ул. „Кабиле” 1. Обектът е актуван като общинска собственост на 7 март 2013 г., а останалите етажи в сградата са собственост на НАП.

Притеснени сме от желанието на общината да продава нещо, което ежедневно се ползва от стотици граждани, при условие, че е практика същата да предоставя безвъзмездно сгради за ползване на редица други държавни институции.

Проверка показва сериозен проблем, който ще произлезе от тази продажба. По данни на Системата за управление на опашките, от началото на годината досега, през гишетата на работещите в Салона за обслужване на клиенти на НАП – Ямбол са преминали 23 858 души, което е средно 251 души на ден. Отделно в същия салон е разкрит и офис на банка, в която без такса по ЕГН, се плащат данъци и здравни осигуровки на физически лица, които биха заплатили по 4 лв. за всяко едно от трите платежни нареждания за вноски по осигурителните фондове, ако отидат да ги платят в друг офис на същата банка или в друга банка. Този банков офис обслужва най-вече безработните. Обслужва и едноличните търговци без нает персонал, които са относително високо ниво в структурата на микропредприятията в нашия град. Те изобщо не фигурират в броя на взели си бележка от Системата, така че вероятно средно на ден през Салона на първия етаж в сградата преминават близо 300 души.

Запознати с естеството на работа на приходната администрация твърдят, че ако се наложи да освободи Салона, ще трябва да се освободят площи и за данъчните досиета на задължените лица, за които има строга данъчна и осигурителна тайна и дори и полиция, и прокуратура нямат право на достъп до тях без разпореждане на съда.
Убедени сме, че правейки предложението за продажба на този имот, общинската администрация не се е водила от принципа имотите и вещите общинска собственот да се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, а да получи определена сума за финансиране на градски инфраструктурни проекти.

Но ние като общински съветници сме длъжни да се съобразяваме с мнението на гражданите, да защитаваме техните интереси. А те са в комплексното обслужване на хората на едно гише. Триста души, които доброволно декларират доходите си и се самоначисляват - това са приходите на държавата. Данъчната материя е твърде динамична, понякога на гражданите се налага да обикалят по горните етажи и пак да се връщат в Салона за обслужване. Ако той се измести в друг имот това ще създаде затруднения. Ако салонът се вмести на горен етаж, също ще се създаде ситуация, при която големият ежедневен поток от хора ще се насочи към този етаж от една страна и от друга – определен дискомфорт, тъй като няма достатъчно физическо пространство, а и ще е затруднен достъпа на хора със специални нужди и на майките с деца. Дори самите данъчни служители ще бъдат затруднени в изпълнение на своите задължения, а те също са ямболски граждани.

Считаме, че с това си действие общинската администрация се противопоставя на държаваната политика за приходи.

Възмутени сме от циничното отношение от кмета на Ямбол Георги Славов към гражданите, който на заседанието на Общинския съвет заяви, че не го интересува обслужването на ямболци – това е грижа на НАП, а е важно за общината да получи пари. Георги Славов: „...нека да не забравяме, че община Ямбол е самостоятелна административна единица и е натоварена по закон и очакванията на хората са да решим една огромна част от проблемите, които са проблеми в ежедневието на хората и общината е може би най-разностранно натоварената като очакване и по закон, като задължение, да реши проблемите на хората в ежедневието. Докато специализираните институции, каквото се явява НАП си е строго специализирана и тя събира парите на хората от данъците, прави данъчни проверки, следи изобщо за данъчната фискална система и начина на събиране на средствата, единствено и само.... НАП си е отделна институция, с отделен бюджет, с отделни вменени по закон задължения, които тя трябва да изпълнява. Там си има директор на централно ниво, има си и регионални директори, има си и местни. Държа само да споделя, че това тук въобще не е на ниво местен директор на НАП, на ниво регионален и на национално ниво, тъй като отдавна структурата е вече регионална и местния директор и началници имат по-скоро спомагателни и управленски функции, а и с тях сме се разбирали и продължаваме да се разбираме прекрасно.... Въпрос на вътрешно ваше усещане и на защита на интересите на града, и на ямболлии е дали това ще го правим и ще губим едни пари постоянно или ще си защитим интереса пред държавата, така както аз досега не съм имал случай НАП да влезе на проверка в община Ямбол, да констатира примерно, че има проблеми с ДДС-то и ние да сме ги помолили официално с писмо моля, опростете ни примерно „Х“ ДДС, защото ние сме община и те да са ни го опростили. Не, събират ни го и то с данъците и с лихвите, защото такъв е закона и хората си вършат работата. Тогава, когато имахме да събираме 2 млн. лв. от Министерството на отбраната, точно пред публичните изпълнители и през НАП не бяхме уважени и заради това загубихме 500 хил. лв. даже и повече средства, защото държавата застана да защитава интересите на Министерството на отбраната, а не интересите на общината. Изтече давностния срок, защото ни забавиха повече от година и от това загубихме, независимо от съдебните спорове, които спечелихме и то точно спорейки с тези институции...“.
От друга страна от кметът Славов наеглижирадържавната приходна политика, още повече, че за зам.-министър на финансите бе назначен Директора на ЦУ на НАП Бойко Атанасов.

Според нас, не са водени активни разговори с държавните институции, за да се намери решение на проблема, както с безвъзмездно ползване на имота от НАП (както беше в по-ранни години) или с евентуална замяна на имота с друг държавен.

Г-н министър,

Обръщаме се към Вас с това открито писмо докато все още не е късно и могат да се проведат разговори, без да се накърнят интересите на ямболци, на общината и държавата и очакваме активна намеса от Ваша страна за решаването на този казус.

Ние се надяваме да намерим колективното съзнание да защитим интереса на всички страни и сме убедени, че в диалога винаги ще изникнат допирни точки.

Приложение: Препис – извлечение от Протокола на XX-тото заседание на ОбС – Ямбол, по точка 16 от дневния ред.

 

С уважение:

1. ......................... / Катя Георгиева /
2. ......................... / Капка Йоргова /
3. ......................... / Мариета Сивкова /
4. ......................... / Стефан Стоянов /
5. ......................... / Светослав Стоев /
6. ......................... / Антоанета Антонова /
7. ......................... / Румен Банков /

Изпратено на 14.06.2017 год. По пощата бе получена обратна разписка.

Като продължение на отвореното писмо на групата общински съветници „БСП“ в местния парламент до Министъра на финансите Владислав Горанов относно бъдещето на Салона за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите – офис Ямбол на ул. „Кабиле” 1, народният представител Николай Пенев също отправи питане към Министерството на финансите. Отговорът на министъра показа, че все още текат разговори между община Ямбол, МФ и НАП за намиране на трайно решение на този сериозен проблем за ямболските граждани. Това пролича и от една от последните заповеди на кмета Георги Славов за обявяване на продажба на общински имоти, в която горепосоченият салон липсваше.

Администрацията е слаба в управлението и разпореждането на общинската собственост, често поднася пред ОбС некоректна информация – често се обявявават имоти за продан, които не фигурират в ГИС; оказва се, че до тях няма транспортен достъп. Постоянно се правят опити за разпродаване на общинска собственост. Все още не е оценена степента на изпълнение на Стратегията за общинска собственост и програмите към нея, а срокът отдавна е изтекъл.

 

III. Направление „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”

1. Групата на БСП гласува за Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол, но:

– Автобусите от градския транспорт са амортизирани. Макар и уж по-нови по години, те са на повече километри и в недобро техническо състояние. През зимата парното в тях не работи, а през лятото климатиците ги няма. Администрацията не упражнява контрол по всички направления на транспортната услуга. Голяма част от пешеходните пътеки в града не се маркират по изискванията на Наредба № 2 със стрелки „погледни наляво“, „погледни надясно“. Гумираните изпъкналости на „Крайречен булевард“, ул. „Индже войвода“ и др. също не са в съответствие с изискванията. Гражданите споделиха неволите си с висенето по спирките и липсата на актуални разписания на маршрутните линии. Транспортът в Ямбол създава пълен дискомфорт най-вече на учениците и пенсионерите. В тази връзка, ние от БСП внесохме Сигнал до кмета.

До Кмета на община Ямбол –
г-н Георги Славов

СИГНАЛ
от Катя Атанасова Георгиева и
Светослав Стойчев Стоев –
общински съветници от групата на БСП в Общински съвет, град Ямбол

Адрес за кореспонденция: град Ямбол – 8600, ул. „Цар Иван Александър“ №7, Клуб на БСП

Уважаеми г-н Славов,

Като общински съветници сме задължени да поддържаме връзки с гражданите на Ямбол и да ги информираме за дейността и решенията на общинския съвет.
На среща с граждани, проведена на 04.08.2017 год. бяхме информирани за пореден проблем в обслужването на вътрешноградския автобусен транспорт. А именно – неактуалност на разписанията на маршрутните линии по спирките в града. Това води до постоянни скандали с персонала на автобусите, до изнервеност и дискомфорт на гражданите, ползващи обществения транспорт.
Искаме да Ви припомним, че според изискванията на концесията за спирките, на видно място на всяка спирка трябва да има стикер с нейния номер и разписание на автобусите от градския транспорт. Актуално, разбира се.
Притеснени сме, че концесионерът не спазва задълженията по договора си, а общинската администрация не упражнява достатъчно контрол и не е загрижена за ямболци.
За да бъдем коректни и за да не изкривяваме фактите, на 08.08.2017 год. проверихме на случаен принцип актуалните разписания на една автобусна линия (№16) на две различни спирки - №25 и №7 (съгласно общинската транспортна схема, влязла в сила от 12.06.2017 год., както и публикуваните на сайта на община Ямбол делнични и празнични маршрутни разписания). Установихме:
1. На спирка №25, съществуващото разписание на маршрутна линия №16 не отговаря на актуалното, публикувано на сайта на община Ямбол;
2. На спирка №7, съществуващото разписание на маршрутна линия №16 не отговаря на актуалното, публикувано на сайта на община Ямбол.

Призоваваме Ви да организирате разпечатването на актуални разписания по спирките в Ямбол.
Освен това Ви каним, в избран от Вас ден и час заедно да повисим на спирките, а и да се повозим в автобусите на градския транспорт. За девет години като Кмет явно още не сте разбрали, че за да си добър управленец трябва да си готов да застанеш от другата страна и да видиш как е при обикновените граждани. Хубавото говорене е едно, важни са фактите.

Към сигнала прилагаме:
1. Снимки на съществуващите разписанията на линия №16 на автобусни спирки № 25 и №7;
2. Актуалните делнично и празнично маршрутно разписание на линия №16, публикувани на сайта на община Ямбол.

Катя Георгиева: /п/

Светослав Стоев: /п/
Входящ номер 2801-13025/10.08.2017 год.

 

IV. Направление „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Подкрепяхме всички предложения, касаещи социални услуги за жителите на общината, макар че ефектът от тях не е ясен. Групата съветници от БСП планира да проучи качеството, обхвата и ефективността на всяка една социална услуга, за която се изразходва публичният ресурс и да предостави информация пред жителите на Ямбол и представителите на медиите в града.

 

V. Направление „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД”

1. Групата съветници от БСП, заедно със съветниците от АТАКА внесе Предложение за приемане на Декларация от общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящото предложение изразяваме тревогата си от разселването в РБ на голяма брой нелегални имигранти, наричани погрешно бежанци, голяма част от които са радикализирани маси, в състава на които се включват лица от арабски, африкански и средноазиатски произход. Българският Закон за убежищата и бежанците и Конвенцията за бежанците постановяват, че чужденец може да пресече българската граница, за да получи три вида убежище: статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила, но само ако пристига директно от територия, където са били застрашени животът и свободата му. Свидетели сме, че имигрантите пристигат в Европа и България от Р Турция - държава, призната за демократична и със статут на кандидат-член на ЕС, в която правата и свободата на последните не са застрашени. Европейското законодателство толерира вълни, без каквато и да е защита на българския или който и да е национален интерес. Европейското законодателство стоварва върху най-бедната държава - член на ЕС задължението да осигури на т.нар. „бежанци" жилища, работа, социално и здравно осигуряване, детски надбавки. Лицата с бежански и хуманитарен статут могат да закупуват недвижими имоти в България. Лицата с бежански статут могат да получат българско гражданство след три години, а тези с хуманитарен статут - след пет години. Веднъж получили статути, тези лица получават и правото да доведат в България и своите големи семейства - сестри, братя, родители, деца и др.
Остро възразяваме срещу Постановление № 208 от 12 август 2016 г., с което Министерски съвет на Р България прие Наредба, с която се регламентират условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. С тази Наредба се възлагат за изпълнение конкретни дейности на кметовете на общините, в които са включени мерки като: осигуряване на жилище на чужденеца и неговото семейство, записване в детска градина и поемане издръжката на децата, записване на училище, провеждане на обучение по български език, осигуряване на личен лекар и здравно обслужване, поемане на здравните осигуровки на чужденеца и неговото семейство; регистриране в съответните структури на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, подсигуряване на работни места. Тази Наредба (подзаконов акт, за да бъде заобиколено Народното събрание) е приета без обществен дебат и зад гърба на българските граждани. Тази Наредба е опасна, ще генерира огромно напрежение и не работи за българската национална сигурност. В нея няма никакви лимити за броя чужденци, които "ще се интегрират“, няма и критерии за интеграция.
Предложението на Европейската комисия за „разпределяне" на нелегалните имигранти е несправедливо и противоречи на българския национален интерес. Уважаваме европейските ценности, но над общата европейска политика поставяме България, българския национален интерес, интересите и спокойствието на нашите съграждани в Ямбол.
Свидетели сме на протеклите събития в центъра за бежанци в гр. Харманли, последвани от светкавичната реакция на министьр -председателя (в оставка) както на място, така и на проведеното извънредно заседание на МС. Последва и спешно съвещание под ръководството на вицепремиера и министър на МВР (в оставка) през почивните дни и последвалите разселвания на разбунтувалите се мигранти. Самият министър-председател в интервю сподели опасенията си, че тези хора се движат на групи с неустановена самоличност са, дори че може да има спящи клетки на ислямска държава
От друга страна, на 27.11.2016 год. над 2000 души в спортна зала "Диана" в града ни проведоха митинг и започнаха подписка за провеждане на местен референдум за незаселване на мигранти в гр. Ямбол и областта.
В предвид на всичко това, както и сериозността и актуалността на нашето предложение, както и това, че ямболските граждани наистина очакват, че ние, техните представители имаме категорична позиция, като и съобразявайки се с всички мнения, становища на ПК и забележки предлагаме решение:
1. Ние, общинските съветници в Общински съвет - Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа. Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.
Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се настаняват лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
2. Общински съвет - град Ямбол не дава съгласието си Кметът на община Ямбол да предприема действия по изпълнение на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с ПМС № 208 от 12 август, 2016 год. и да подава заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за интеграция без решение на Общинския съвет.

 

Групата на ПП „ГЕРБ“, притисната от нашето предложение и от серизония обществен натиск нямаше как да не участва в такова гласуване, те обаче внесоха декларация с друг текст, само и само да не паднат по гръб. Ние гласувахме „ЗА“.

2. При обсъждане на подписката за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет със следните въпроси:

1. Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България?
2. Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината?
3. Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България?
4. Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес?
и във връзка със становището на мнозинството в общинския съвет, че въпросите са незаконосъобразни и не са от компетентността на местната власт, групата съветници от БСП направи следното предложение:

- Предложихме въпросите да бъдат редактирани, без да се променя смисълът им, като формулирани по нов начин, те да бъдат от компетентността на местната власт. Съгласно Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, компетентен орган да сключи споразумението за интеграция е кметът на общината, заявила интерес за интеграция и включена в регистъра на Държавната агенция за бежанци, т.е. за да бъде задължен кмета да извършва действията по наредбата, той трябва да е заявил интерес за интеграция на чужденци, в резултат на което общината се включва в цитирания по- горе регистър. Следователно, действието от местна компетентност е заявката от кмета на интерес за интеграция на чужденци. Съгласно чл.47, ал.3 от ЗУБ транзитните и регистрационно- приемателните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с Министъра на финансите, Министъра на вътрешните работи, Министъра на труда и социалната политика, Министъра на правосъдието, Министъра на външните работи, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавна агенция за национална сигурност и кмета на съответната община. От горното се установява безспорният извод, че кметът на общината има право да даде становище, когато има отправено предложение от председателя на Държавната агенция за бежанците, но няма компетентност да открива или закрива транзитни и регистрационно приемателни центрове. Затова нашето алтернативно предложение за решение бе следното:
т.1. Да се проведе местен референдум със следните въпроси: Въпрос 1 - Подкрепяте ли кмета на община Ямбол да не заявява интерес за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила? и Въпрос 2 - Подкрепяте ли кметът да даде отрицателно становище за изграждане на центрове за мигранти на територията на община Ямбол?
т.2. До края на месец март 2017г. общински съвет Ямбол да проведе заседание за определяне дата за провеждане на референдума и за утвърждаване образците от книжата за референдума.

За съжаление, мнозинството в Общинския съвет отхвърли нашата редакция и елиминира възможността за провеждане на местен референдум, за който бяха събрани хиляди подписи на ямболски граждани.

 

VI. ДРУГИ

1. Направихме Предложение относно намаляване обхвата на Зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол. ВНОСИТЕЛИ: М. Сивкова, К. Георгиева, П. Додов

През 2012 г. Общинският съвет взе решение за създаване на Синя зона за кратковременно платено паркиране, поради обстоятелството, че в Ямбол има проблем с паркирането в ЦГЧ - желаещите да паркират са в повече, отколкото са местата. В плана за развитие на Ямбол до 2020 г. това обстоятелство е отчетено и е даден начинът за решение, който администрацията смята за най-удачен, а именно – прилагането на комбиниран подход. За съжаление, обаче, администрацията се насочи в обособяване на синя зона на първи етап, второ разширяване и въвеждане на трети етап. Въобще не се работи в посока усвояване на терени за увеличаване местата за паркиране. Трудно е да се обясни на ямболци, че след като общината трябва да осигури места за паркиране, те трябва да плащат за това. Проблемът е навсякъде в големите градове и добрите практики показват, че той се решава именно с комбинирания подход. Какво направи кметът за Синята зона - благоустрои съществуващи терени, на които и досега са паркирали автомобилите и те се превърнаха в истински паркинги с приличен вид, като на тях се провежда режим на контрол от общинското предприятие и органите на службата за контрол. В изпълнение на решението на ОбС от 2012 год., кметът с две свои заповеди определи зоните за платено паркиране. Като първи етап се реализира зоната от 473 паркоместа, която съставлява естественият административен център на града и местата, които винаги (от години) са били места за паркиране. Това се прие като един дискомфорт на първи етап, но гражданите го преглътнаха, тъй като наистина съществува необходимост хора, които искат да си свършват работа в институции, в организации на центъра - да платят данъци, да вземат удостоверения, в действителност да имат облекчен транспортен достъп до тях. На първи етап Синята зона не бе лошо решение. Със следваща заповед на кмета, обаче, се разшири синята зона и се въведе втори етап с още 350 паркоместа. Вторият етап бе развит за сметка на жилищни територии и се направи промяна в организацията на движението, като отделни улици станаха еднопосочни. С въвеждането на втория етап започна да се усеща голямо напрежение по периферията на Синята зона - струпване на голямо количество автомобили. На тези места гражданите започнаха да недоволстват, дори част от тях в безпомощността си изявиха желание да има още и още синя зона, за може проблемът им лавинообразно да бъде изтласкан към следваща територия. Факт е обстоятелството, че при реализиран първи и втори етап, една голяма част от паркоместата стоят свободни. Даже има цели зони, на които много рядко спират автомобили. В същото време концентрацията по периферията е нараснала, създадено е едно неудобство от това, че са блокирани терени в тази част. Хората не могат да ги ползват, защото е платено, а те не искат да плащат. Общината оглушително мълчи и не търси възможности за безплатно паркиране. От бюджета стана ясно, че и администрацията не очаква тази Синя зона да се ползва ефективно - приходите, които са планирани за синя зона в общинското предприятие са на стойност 520 хил. лв. Тези 520 хил. лв. като се разбият на работните дни, като се разбият на 10 - часово ползване показват, че не е предвидено едно паркомясто да се ползва повече от два часа и половина до три часа, т.е. ефективността в ползването на синята зона е не повече от 30%. Навсякъде в света, който търси ефект от публична дейност, гони над 70% ефективност от предоставянето на услугата. Не говорим за пари, говорим за предвиденото ползване. При една ефективност от 30%, няма полза Синята зона да продължава да се развива. Така че, предложението ни бе да намалим обхвата на тази зона в рамките на първия етап и това да е платената зона, като по преценка на администрацията може да се въведат и часове за ползване, така че да има оборотност и тя в действителност да се ползва от тези, които имат необходимост. Реализираният втори етап също да се ползва, но да не е платен, за да може реално да се ползват паркоместата и да не стоят празни. И, разбира се, да се търсят възможности за усвояване на терени за нови буфер - паркинги (напр. военният терен, който е под Боровец и е в близост до ЦГЧ). Нашето предложение бе отхвърлено.

 

VII. ПИТАНИЯ ДО КМЕТА; ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ПИТАНИЯ ДО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Чрез питанията БСП прави опити за осъществяване на контрол върху дейността на администрацията. За вторатс година на мандат 2015-2019 год., групата на БСП е внесла три питания към кмета:

- Питане 1 е свързано с проведения икономически форум в град Ямбол на 21 и 22 Юни, 2016 год. Въпросите: Колко участници са регистрирани в Икономическия форум?; Какво е съотношението български/чуждестранни участници?; Колко и кои чуждестранни посолства са изпратили свои представители на форума?; Община Ямбол представила ли е пред участниците във форума Общинския план за развитие 2014-2020 год.?; Какви проблеми са поставени от бизнеса, който вече работи на териториите на община Ямбол и област Ямбол?; Каква е информацията за реализирани партньорства и бизнес-срещи по време на форума?; Към днешна дата има ли предварителен заявен интерес от участници във форума за бъдещи икономически проекти?; По време на форума появиха ли се конкретни възможности за бизнес-инициативи в община Ямбол по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, ОП „Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020” и други програми?; Как община Ямбол планира да подпомогне нови бизнес-начинания на територията на град Ямбол?; Какви са слабостите на проведения форум и какво се планира да се подобри за следващите негови издания? Повече от година няма отговор;
- Питане 2 е относно изпълнението на строителните работи по саниране на 16 (шестнадесет) сгради в Община Ямбол, разплащането на извършените дейности и наличието на констатирани проблеми- няма отговор;
- Питане 3 е относно оптимизацията на училищната мрежа за учебната 2016- 2017 г;
- Питане 4 е относно изграждането на ПСОВ- прекратен ли е договорът със строителя, каква е причината, какво е разплатено, какви са намеренията за завършване на пречиствателната станция - няма отговор;
- Питане 5 е относно отчета на ОП“Платени зони за паркиране“ за 2016 г.;
- Питане 6 е относно разходите, извършени през 2016 г. по План-сметката за такса смет- няма отговор;
- Питане 7 е свързано с осигуряването на здравословно хранене в детските ясли и детските градини в Ямбол- получен е отговор от зам.- кмета Бицова. Бицова уведомява, че родителите на деца с алергии и непоносимост към храни трябва да носят и носят продукти в детските заведения, за да приготвят храна на децата им. Случаите са единични, но това е нарушение на наредбите и е факт неизпълнение на задълженията, които общината има по осигуряване на диетичното хранене, а именно- общината да закупува продуктите за приготвяне на храна на децата със специфични нужди, както прави за другите деца, а не да кара родителите да носят продукти в детските заведения;
- Две питания до РЗИ – относно диетичното хранене в детските ясли и детски градини в Ямбол , осъществения контрол и резултатите - отговорено е, че са дадени конкретни предписания на директорите на детските заведения ;
- Питане до АПИ- относно осигуряване на средства през 2017 г. за изграждане на Обходен път „ЮГ“ - получен е отговор, че няма средства.
- Питане до МФ- относно формата и съдържанието на месечните отчети на бюджета, които публикува Община Ямбол- получен е отговор, че е правилна;
- Питане до „Басейнова дирекция“ Пловдив- относно сигнал за изтичане на мръсни води от рекултивираното сметище - получен е отговор, че ще направят проверка, чакаме окончателни резултати;
- Питане до РИОСВ Стара Загора за сигнал за изтичане на мръсни води от рекултивираното сметище;
- Питане до МРРБ - относно осигуряване на средства за Обходен път „Изток“- няма все още отговор;
- Питане до МОСВ - относно причината за невключване на община Ямбол като бенефициент по проекта за финансиране на 26 РСУО за изграждане на компостираща и сепарираща инсталации- няма отговор.

 

VIII. ПОЗИЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ, ИЗЯВЛЕНИЯ НА ГРУПАТА

В пълния си вид са представени в настоящия отчет при анализа на конкретните направления в работата на Общинския съвет.

 

IX. ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ НА ГРУПАТА

1. Групата отчете работата си за първата година от мандат 2015 – 2019 год. пред ОбС на БСП – град Ямбол и основните партийни организации.

2. Групата проведе две открити приемни с жители на Ямбол относно обявена заявка на кмета за включване на жилищна територия в Синята зона по желание на живущите на ул. „Йордан Йовков“.

3. Групата участва в стартиралото през месец юли, 2017 год. двегодишно обучение на младежи от БСП по местно самоуправление.

4. Групата провежда пресконференции по наболели и важни за града въпроси, а отделни съветници се включват и в индивидуални участия по медиите.

 

X.СЛАБОСТИ В РАБОТАТА НА ГРУПАТА

1. Недобро планиране на срещи с избирателите, без които е невъзможно познаване и анализиране на процесите, които протичат сред населението, на реалните проблеми на града. Проведени са само няколко приемни на групата. Все още групата не работи компактно, а съветнците индивидуално (без съгласуван график) се срещат с ямболци. По-скоро сме затворени и изолирани от избирателите. Това категорично трябва да се промени. Не вдъхваме достатъчно усещането за отбор с екипен дух, общи кауза и цел.

2. Не предлагаме алтернативи чрез предложения за решения на ОбС от групата на БСП. Не можем само да критикуваме, нужно е да показваме нашето виждане за социална, справедлива и честна политика. Това ще бъде и основното ни предизвикателство през следващите две години до изтичане на мандата на настоящото управление на ГЕРБ.

3. Не винаги се спазва Правилникът за дейността на групата съветници, което създава дискомфорт в единната ни работа.

Отчетът за работата на групата съветници „БСП” за втората година на мандат 2015-2019 год. е приет на заседание на групата на 11.10.2017 год. и на Заседание на ОбС на БСП – град Ямбол на 16.10.2017 год.

 

Председател на групата съветници „БСП” в ОбС – Ямбол: Катя Георгиева