Сигурност и отбрана

 

Принцип „Сигурност за гражданина в сигурна държава и общество”.

Приоритети в областта на отбраната и въоръжените сили:

 

 • Възстановяване способностите на въоръжените сили за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, споделяне на отговорностите като член на НАТО и активно участие в Общата европейска отбрана.
 • Поставяне хората в отбраната в центъра на развитието на въоръжените сили, инвестиране в тях, подобряване на условията на труд, възстановяване на социалните придобивки и повишаване на грижата за техните семейства за осигуряване на увереност в тяхното бъдеще.
 • Изграждане на въоръжени сили за мирно и военно време със структура и численост, тясно обвързани с необходимите отбранителни способности за ефективно изпълнение целите на отбранителната политика.
 • Модернизация на въоръжените сили чрез тясно обвързване с технологична и индустриална база на отбраната, като се планира синхронно за трите вида въоръжени сили, а се реализира поетапно за всеки вид чрез определяне на конкретни приоритети за всеки етап в съответствие с финансовите възможности на страната.
 • Изграждане на ефективна система за реклама, привличане, подбор, развитие и задържане на военнослужещите за попълване на военните формирования с качествен личен състав.
 • Повишаване качеството на индивидуалното и колективното военно обучение за напълно покриване нормативите на НАТО за полевата, летателна и морска подготовка.
 • Подобряване на структурата и организацията на работа на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза при вземане на решения.
 • Възстановяване на системата за мобилизация и изграждане на резерв за нарастване отбранителните способности на страната и допълване с личен състав и техника от националното стопанство на мирновременните и военновременните формирования на въоръжените сили.
 • Ориентиране на отбранителната политика на страната към изграждане на Обща европейска отбрана, чрез постепенна интеграция и активно участие в усилване на колективната защита и създаване на единен пазар в областта на отбраната.
 • Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на използвания сграден фонд и изграждане на ергенски и семейни жилища в казармените райони или в близост до тях за военнослужещите без жилища.
 • Насочване на инвестиционната политика основно за придобиване на продукти носещи отбранителни способности с приоритет за закупуване от националната икономика, както и по-активно използване агенциите на НАТО и Европейския фонд за отбрана за реализирането на инвестиционни проекти за въоръжените сили.
 • Провеждане на политики в отбраната, съответстващи на средата за сигурност и състоянието на въоръжените сили, подробно разработени и формулирани в Концепция за политиката в областта на отбраната и въоръжените сили.
 • Привеждане на военнообразователната система в съответствие с потребностите на въоръжените сили, синхронизирането и с националното и европейско законодателство в областта на висшето образование, както и обвързване на научно- изследователската работа с модернизацията и потребностите на въоръжените сили и технологична и индустриална база на отбраната.

Приоритети в областта на вътрешната сигурност и обществен ред

 

Сигурността на гражданите в България е един от основните показатели за качеството и стандарта на живот. Считаме, че ролята на държавата като основен защитник на правата, живота и собствеността на гражданите от престъпни посегателства трябва да се засилва.

Държавата ще реализира пълноценно и ефективно правозащитната си функция. Силата на правото ще престане да допуска и да съжителства с правото на силата. Ще работим за преодолява целенасочено утвърдилото се недоверие към правозащитните институции, което се превръща в значим риск за разпад на държавността, с всички възможни крайни и стихийни прояви на недоволство, безредие и неспазване на законите.

Ние искаме и ще работим за общество с висока степен на сигурност на гражданите, с незабавна и ефективна държавна защита, с наказана престъпност, със спокойни условия за труд, бизнес и живот, с непреодолима защитна стена пред организираната престъпност, без корупция.

Нашата основна цел е да се спре натискът на битовата престъпност върху цели райони и населени места в страната, ще създадем условия за адекватна и ефективна реакция от страна на властите на всички престъпления, преодоляване на чувството за безизходица и незащитеност у гражданите и недопускане на безнаказаност за престъпниците.

Поставяме си цел да освободим икономиката от паяжините на организираната престъпност и от крайно негативното ѝ влияние върху протичащите процеси, в т.ч. и върху управлението на страната. Ще се извърши радикална управленска реформа за преодоляване на критичното положение, при което корупцията се е превърнала в технология на управление и в необходим, ефективен и приет начин на социално поведение.

Усилията ще се фокусират върху ограничаване на основните криминогенни фактори – увеличаващата се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда или социална класа, нарастващата употреба и разпространение на наркотици, преодоляване на задълбочаващата се и особено опасна тенденция на етнизация на престъпността и създаване на престъпни гета, ограничаване на присъствието на международната организирана престъпност и намаляване на рискът страната да стане място на дислоциране на големи международни престъпни интереси и групировки.

Според нас, независимо че през последните години няма преки заплахи за терористични актове, рискът от тероризъм остава и ще продължава да бъде висок и през следващите години. В условията на цивилизационния сблъсък ислямският фундаментализъм и радикалния екстремизъм ще се засилват. Разпадът на ИДИЛ крие риск от поява на клетки с терористична насоченост на базата на миграцията.

За постигане на тези цели трябва да се работи за извеждане на основните институции на държавата, ангажирани с осигуряването на вътрешния ред и сигурност в страната от трайната им криза – функционална, организационна, материално-техническа, кадрова.

В условията на висока мобилност, отворени граници в рамките на ЕС и облекчен визов режим с много други държави, засилващата се международна и трансгранична престъпност ще изграждаме активно международното сътрудничество със съответните служби в други държави.

Виждането ни е за възстановяване на ролята на държавата в охраната на обществения ред и борбата с престъпността, в осигуряване на спокойствие и ефективна защита на гражданите от престъпни посегателства, в осигуряването на равна сигурност и защита на всеки гражданин независимо от неговия социален статус, възраст, етнос, местоживеене.

През следващия 7 – 8- годишен период е възможно да се постигне средногодишен темп на редуциране на броя на извършените престъпления от 3–4%.

 

 Към 2025 г.:

 

- битовата престъпност в селата и малките населени места следва да бъде ограничена, като от 53 престъпления на 10 000 население (регистрирани от МВР през 2016 г. )се намали до 30–35 на 10 000;

- на базата на рязко засилване на превенцията – да намалее с 20% броят на кражбите, и с не по-малко от 25% на рецидивите. За целта трябва да се реализират програми за последваща социализация на осъдените и на излежалите присъдите си лица – образование, изучаване на занаяти, устройване на работа и пр.;

- съществено намаляване на престъпленията, извършени от лица от ромския етнос до постигане на размери, съпоставими със средните за страната;

- следва да бъдат пресечени и сведени до минимум основните форми на организирана престъпност в икономиката – измамите с ДДС, прането на пари, контрабандата с горива и акцизни стоки, корупцията при обществените поръчки. За целта е необходимо да се създадат радикално нови ефективни организационни, икономически, финансово стопански, контролни и наказателно-правни инструменти.

- необходимо е да се установи стабилна тенденция за намаляване броя на наркоманите в България. Към 2025 г. – намаляване над 2 пъти на броя на наркоманите на възраст до 18 години в сравнение с 2018 г.

За целта е необходимо да се пресече и ликвидира производството на прекурсори и марихуана на територията на страната; да се разработят и изпълнят комплексни програми, включващи както защитата на децата и подрастващите, така и тяхното активно ангажиране в извънучилищни дейности – спорт, култура, изучаване на занаяти, организирана обществено полезна дейност и др.п.; да се осъществява приоритетно финансиране на подобни програми, като се осигури допълнителен, отделен, адекватен финансов ресурс към бюджета на МОН.

- необходимо е да работим за пресичане и ликвидиране изцяло каналите за трафик на хора през територията на страната. Във взаимодействие с партньорските служби на страните от ЕС да се създадат условия за ограничаване и пресичане на организираните канали за сексуална експлоатация на жени.

Борбата с престъпността следва да се осигури с най-съвременни технологични и технически средства. Да се изгради национална система за видеонаблюдение на населените места и пътищата. За целта да се създаде нова специализирана изпълнителна структура към МВР.

Тези цели ще се реализират чрез :

 • Разработване на нова законовата основа за провеждане на реформите.
 • Разработване на принципно нова концепция за борба с корупцията и нов антикорупционен кодекс.
 • Разработване на нов закон за борба с тероризма, ограничаващ възможностите за нарушаване на човешките права и засилващ гаранциите в това отношение.

 

Борба с корупцията и демонтаж на паралелната държава

 

Борбата с корупцията следва да се осъществява на принципно нова основа. В нея основна роля трябва да се отделя на въпросите, отнасящи се до начините на упражняване на властта, утвърждаване на демокрацията, защита на принципите на пазарната икономика, възстановяване на справедливостта и връщане на достойнството на хората и нацията.

Трябва да работим за преодоляване на деформациите на властовите механизми по посока на авторитарно управление на завладяване на държавата и използването и в лични, корпоративни и групови интереси; за пресичане на политико-административния произвол, като причина за корупция във всички системи на властта и държавата, за скъсване с масовото незачитане на правата на гражданите и потискане в зародиш на каквито и да са те форми на организирано движение за повече справедливост.

За демонтажа на установената паралелна държава предлагаме следните основни цели и задачи:

 • Разрушаване на съществуващите и създаване на ред за недопускане на политико-административните клики във всички структури на държавно управление (министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, държавни комисии, областни и общински администрации), както и в големите държавни и общински структури и предприятия. Разкриване на схемите за йерархично организирана корупция при провеждане на обществените поръчки.
 • Разрушаване на клиентелистките схеми за политическо и административно покровителстване и фаворизиране на определени фирми и бизнес структури. Предлагаме нови правила за гарантиране на равно и основано на закона отношение на държавата към бизнеса, недопускане на фаворизиране, гарантиране на свобода на конкуренцията при спазване на правилата и законите.
 • Държавата ще подпомага бизнеса чрез създаване на нов бизнес и инвестиционен климат, общи за всички механизми за данъчни и кредитни облекчения, създаване на условия за нови пазари. Ще се създадат правила осигуряващи прозрачност на отношенията на държавата с бизнеса.
 • Разрушаване на установените не без политико-административна съдействие или бездействие монополи и картели във всички сфери на икономиката - производство и търговия на горива, транспорт, фармация и търговия с лекарства, търговия с електроенергия, производство и търговия с акцизни стоки, селско стопанство и др. За целта ще бъде разработено ново антимонополно законодателство, ограничаващо възможностите за концентрация на цели отрасли в едни ръце или в ръцете на ограничен брой икономически агенти.
 • Принципни промени в механизмите за вземане на управленски решения, в дейността на административните структури и държавната служба. Създаване на инструментариум за широко публично обсъждане и предварителна оценка на въздействието на решенията на органите на изпълнителната власт м т.ч. предварително публикуване на проектите, задължителни публични дебати, задължителни сондажи на общественото мнение и пр.
 • Изграждане на ефективни бариери срещу монопола върху средствата за масова информация на базата на невъзможност за концентрация на собствеността в медийния сектор. За целта – въвеждане на изискване за пълна прозрачност на собствеността върху медиите и невъзможност да има фиктивни собственици (Антимонополно законодателство в сферата на СМИ и свободата на словото).
 • Цялостно преосмисляне на процедурите по ЗОП с оглед недопускане размиването на отговорностите за хода на процедурата и нейните резултати между органите на изпълнителната власт и оценителните комисии. Въвеждане на задължителен специализиран мониторинг и контрол в хода на процедурите на всички етапи от тяхното протичане. Засилване на публичния контрол над процедурите по ЗОП.

Връзки

link bsp link soc link pes link mbsp