Образование, наука и култура

 

ПЪРВАТА И НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА Е СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ.

Предлагаме:

Образованието е държавен приоритет и обект на изключителен контрол от държавата;

Образователна система, която дава достъп на всеки български гражданин до съвременни знания и умения; да помага за намаляване на неравенствата, за професионална готовност в силно динамична икономическа среда;

Образователен модел, насочен към добро ниво на владеене на български език и към разви-тие на езикови умения; солидна математическа подготовка; овладяване на нужните познания от областите на естествените науки, от областите на хуманитарните и на обществените науки; ориентири в осмисляне на цивилизационните процеси; гражданска подготовка и умения за общуване.

 

ДОСТЪПНО и СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ, МОТИВИРАНИ И МИСЛЕЩИ УЧЕНИЦИ,ОБРАЗОВАНА НАЦИЯ

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: На изхода на образователната система да имаме образовани, знаещи и можещи български граждани, обичащи родината, готови за ефективно участие в пазара на труда и в обществения живот.

Пълен обхват на децата в училищна възраст в системата на средното образование

 • Пълна държавна издръжка на децата в задължителната предучилищна подготовка.
 • Гарантирани места и задължително ранно включване на ромските деца в детска градина или в детски дневен център.
 • Създаване на необходимите материални условия за целодневна организация на обучението в училище в съответствие със съвременните изисквания за труд и отдих.
 • Обединени усилия и строг контрол по изпълнението на отговорностите на всички институции и ведомства, имащи задължения по обхвата на децата в средното образование. Регистър за обучението на децата.
 • Насоченост на приобщаващото образование към професионална подготовка, към социални и медицински услуги.
 • Повишаване на изискванията за родителската отговорност.

Улесняване на достъпа до образование за децата в малките селища и от бедни семейства:

 • Създаване на условия до 4 клас децата да учат близо до дома си чрез проект „филиален клас/класна стая”. Пътува учителят, а не ученикът.
 • Условия за здравословно хранене и грижа за психическото и здравословното състояние на децата във всяко училище; целево осигуряване на хранене, дрехи и обувки за децата от крайно бедни семейства.
 • Осигуряване на общежития за облекчаване на достъпа до средно и професионално образование за децата от планинските и отдалечените селища.
 • Регионални програми за развитие на образованието, на детските градини и училищата във всички населени места.

Постигане на високо качество на средното образование, изпреварващо днешните обществено-икономически реалности и съответстващо на визията за развитие на държавата.

Решаваме два основни въпроса:

КАКВО УЧАТ ДЕЦАТА НИ?

 • Нови училищни планове и програми и учебно съдържание, съобразени с възрастовите и психологически особености на децата и учениците, с променената икономическа и обществена среда и със съвременните научни постижения.
 • Пресичане подмяната на българската история и недопускане на идеологизация в училище.
 • Един учебник по предмет за клас.

КАК УЧАТ ДЕЦАТА НИ?

 • Издръжка с публични средства само на държавните и на общинските училища.
 • Поетапно осигуряване на съвременни материални условия във всички училища чрез Национална програма за развитие на условията за учене, за спорт и култура, за здравословно хранене и сигурност в детските градини и училищата, съобразно съвременни стандарти за училищна среда.
 • Научно осигуряване на развитието на образованието. Научен институт по образованието.
 • Създаване на „учителя на бъдещето”: привличане в педагогическите специалности на най-добрите и мотивирани средношколци. Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия – професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата.Това ще осигури високи изсквания и ефективен контрол над подготовката на учителите във всички висши училища: добра педагогическа, психологическа, комуникационна и дигитална подготовка, готовност за преподаване по повече от един предмет, практическа готовност за упражняване на професията. За поддържане и развитие на квалификацията на учителите предвиждаме не по-малко от 100 часа годишно за следдипломна квалификация, периодичен платен отпуск за квалификация, стимули за високата квалификация. Чрез дигитализирана и оптимизирана информационна система ще прекратим бумащината в училище, за да се съсредоточат усилията на учителите върху пряка работа с учениците. Ще отстояваме заплащане на учителския труд над средната работна заплата, стимулиране на добрите резултати, творчеството и работата при трудни условия.
 • Разширяване на персонализирания учебен процес, съобразен с отделния ученик и с неговите възможности: разработване на електронни средства за персонално обучение и оценяване; прилагане на методи „да се научим да учим”. Пилотен проект за обучение на основата на гъвкави учебни пътеки, отговарящи на различни потребности и възможности на учениците и вертикална и хоризонтална проходимост на системата.
 • Интегриране на съвременните технологии в образованието. Последователно доизграждане, разширяване и поддръжка на съвременна ИКТ инфраструктура и на лицензиран софтуер за нуждите на образованието при последователен обхват на всички образователни институции; създаване на качествени цифрови образователни ресурси. Достъп до национални, европейски и световни образователни инфраструктури и образователни ресурси;

Възпитанието и националните ценности в образованието

Възпитателните цели трябва да заемат своето място в българското училище. Най-важно остава възпитаването на добри и отзивчиви хора, патриотичното и здравното възпитание на децата. Предвиждаме:

 • Пресичане на подмяната на българската култура и история. Отхвърляне подмяната на исторически истини, опитите за преувеличаване или недооценяване на личности, факти и периоди в културното и общественото развитие на България и света.
 • Формиране на толерантност и утвърждаване на традиционните и семейните ценности: без „джендър идеология” в училище; без експерименти за сметка на децата и учениците.
 • Стимулиране на извънкласните и извънучилищните дейности чрез целеви средства за тези дейности във всяко училище.
 • Мрежа на талантите – за подкрепа, проследяване на развитието им, стимулиране на оставането им в страната, запазване на връзката с тях при заминаване в чужбина.
 • Иницииране на образователни телевизионни и онлайн програми.
 • Развитие на ангажимента на държавата към образованието на българските деца, живеещи в чужбина, като част от връзката им с родината.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 • Ефективно управление:електронно управление; преценка на въздействието за всяко нововъведение; годишен доклад за образованието.
 • Дял от БВП за образование, равен на средноевропейския. 5% от БВП за 2020 г. Публичен контрол върху средствата.

НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ и ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

 

ЦЕЛ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОПОДГОТВЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО. БЪЛГАРИЯ – РЕГИОНАЛЕН ЛИДЕР В ОБУЧЕНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА  ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

 • Държавна поръчка за университетите, основана на дългосрочно прогнозиране на нуждите на обществото и бизнеса от специалисти с определени квалификации и специалности. Профилна оптимизация на висшите училища.
 • Развитие на академичната автономия при засилен контрол от страна на държавата и по-добро управление. Усъвършенстване на рейтинговата система за българските висши училища.
 • Популяризиране и рекламиране на българските висши училища и на българската рейтингова система в европейското и регионалното пространство. Създаване на условия за убедително включване и присъствие на българското висше образование в европейските и световни рейтингови класации. Интегриране на ДВУ в национални, балкански и европейски мрежи. Подкрепа за привличане на чуждестранни студенти.
 • Ефективна/обективна система за акредитация. Анализ и определяне на ефикасно съотношение между институционална и програмна акредитация и акредитация на докторантски програми. Изработване на електронна платформа към НАОА и преминаване към акредитация в дигитален вариант. Строг акредитационен контрол.
 • Достойно заплащане на академичния състав при начална база, съпоставима с европейските стандарти.
 • Условия за научно-изследователска дейности за преподавателите: достъп до финансиране, право на творчески отпуск, статут постдокторант.
 • Актуализиране на националната стратегия за висше образование с хоризонт 2030 година и дългосрочна програма за нейното реализиране.
 • Условия за по-високо качество на обучението и на изследванията чрез развитие на системата за финансиране на висшите училища, обвързано с обществените потребности от специалисти и с резултатите от обучението и изследванията.
 • ФИНАНСИРАНЕ: 0,9% от БВП за висше образование през 2020 г. Публичен контрол върху изразходването на средствата.

Актуализиране на базовия норматив за издръжка на обучениието на студент: двукратно нарастване; завишено държавно финансиране за университети с достатъчна критич-на маса за научни изследвания и иновации и с доказани постижения с цел развитието им като изследователски университети.

Инвестиции в материалната академична среда. Осигуряване на средства за ефектив-ни капиталови разходи. Поетапно реновиране на съществуващи учебни зали и об-щежития и строеж на нови, с обособяване на места за библиотеки и отдих, из-граждане и поддръжка на спортни съоръжения.

 

ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЕКТ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА КЪМ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ

 

Цел: чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската практика да се адаптира образователната система към дигиталното поколение и с това да се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място, с помощта на всеки преподавател, с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, фаблет, смартфон и др.

 • Запазване и гарантиране на водещата роля на учителите и преподавателите в образователната система чрез тяхното обучение и квалификация.
 • Развиване на смесеното обучение (традиционно + електронно), на електронното, мобилното и повсеместното обучение като основна форма за подготовка на специалисти в информационното общество – във всички образователни степени. Зали от типа „на лекция – с флашка“; използване на виртуална реалност в обучението; използване на добавена реалност; дистанционно провеждане на лекции и упражнения със студентите в реално време; платформи за електронно обучение; виртуални лаборатории по инженерните дисциплини; интерактивни учебни пособия; виртуални портали за обучение по чужди езици.
 • Използване на други иновационни образователни технологии: превръщане на смартфоните във виртуален персонален асистент на студента; използване на социалните мрежи в учебния процес; игровизиране на обучението; учене в мрежа; използване в учебния процес на „облачните“ технологии; използване в учебния процес на Интернет на нещата (Internet of Things – IoT); използване в учебния процес на Интернет на всичко (Internet of Everything - IoE); On line контролиране на физическата активност и здравословното състояние на студентите.
 • Създаване на модел на университет във виртуалното образователно пространство (сайт),чрез който да се получава пълна информация за университета, да се предоставят основните административни и образователни услуги и ефективно дистанционно обучение.
 • Използване на иновационните образователни технологии при обучението на студенти със специални образователни потребности.
 • Използване на иновационните образователни технологии за привличане и обучение на студенти от цял свят.

ВРЪЗКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО С НАЦИОНАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

 

 • Национална карта „Образование – икономика“, изработена от държава, общини и бизнес. Планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, така че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони. Бизнесът участва със свои прогнози (хоризонт – 5–10 г.) в определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища; обвързване на училищната мрежа и училищното обучение с регионалните планове за развитие.
 • Осигуряване на необходимите специалисти за развитие на страната. Спешно преодоляване на недостига на специалисти за бизнеса: 5721 общо за 2018 г.,. за компютърни науки и приложна информатика – 2169; машиностроене, металообработка и металургия – 1607; химични продукти и технологии – 1285; хранителни технологии – 805; производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи – 1635; производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло – 357; минно дело – 432; строителство – 1261; здравни грижи – 894; социални работници – 64; транспортни услуги – 3529; технологии за опазване на околната среда – 655; сигурност – 1592; военно дело и отбрана – 782.
 • В условията на демографска катастрофа: съхраняване на държавните висши училища като регионални центрове за образователна, научна и културна дейност и за развитие на икономиката, при оптимизирани специалности и програми и договорни отношения с бизнеса и държавата.
 • При определяне на държавната поръчка за прием да се увеличи относителният дял на природните, аграрните и инженерните специалности, като предпоставка за ускорено икономическо развитие. Държавата поема таксите („опрощава“ кредитите) и дава целеви стипендии за обучение на студентите по приоритетните специалности в рамките на държавната поръчка срещу договор за работа в страната за определен период (дългосрочно): безплатно за студентите по държавна поръчка висше образование; към нов модел на кредитна и стипендиална система за студентите и докторантите. Целеви стипендии за дефицитните специалности в средното образование.
 • Качественопрофесионално обучение в реални производствени условия. Участие на бизнеса: в разработването на учебните програми и в развитието на училищната среда; в професионалната ориентация на учениците; прием на ученици за стаж и практика; обучение на обучителите и наставниците; изграждане на кариерен план на учениците; участие в училищното обучение чрез свои специалисти; дуално обучение.
 • Формиране, наред с дигиталните и професионалните компетенции, на високо ценените от работодателите качества: мотивираност, умения за работа в екип, умения за решаване на проблеми.
 • Инвестиции в поетапно модернизиране на професионалните училища. Програма заосигуряване на оборудване - минимум за съвременно обучение съвместно с бизнеса – технологични кабинети и лаборатории в средното и висшето образование.
 • Условия за достъпно професионално обучение през целия живот. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на сертифицирани електронни форми за дистанционно обучение.

 

НОВА ПОЛИТИКА ЗА НАУКАТА: ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ КАПИТАЛ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА „ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”

 

Ние сме за осигуряване на необходимите условия за развитие на науката в България като фактор за развитие и за икономически растеж. Приоритети:

 • Целият научен потенциал на България да бъде привлечен към анализа и разработката на обосновани стратегически отговори и решения за развитието на България.
 • Ново качество на управление и ново равнище на финансиране на научните изследвания и научната дейност.
 • Дългосрочна държавна политика за развитие на научните и научно-преподавателските кадри: достойни и стимулиращи заплати за заетите в науката; стартова заплата за млад учен – не по-ниска от две минимални работни заплати; стипендии и програми за докторанти и пост-докторанти.
 • Развитие на центровете за върхови технологии и върхова наука, развойните центрове и центрове за технологичен трансфер; възможност на бизнеса да работи с тях; spin-off фирми.
 • Държавно стимулиране на сътрудничеството в регионални и европейски научни мрежи. Политики за партньорство по линия на научния обмен с държавите от Балканския полуостров и с държавите по линия на черноморското сътрудничество.
 • Финансиране: средствата за наука в държавния бюджет да достигнат през 2020 г. 1,5% от БВП. Публичен контрол върху изразходването на средствата.

Науката в полза на хората. Фонд за научни изследвания и иновации

Ние вярваме, че целевите научни сектори са първоначалната основа за прехода на България към икономика, основана на знанието, което може да се постигне ефективно чрез партньорство между научните изследвания и индустрията. В момента в България научните изследвания и иновациите са в два отделни фонда, управлявани от две различни институции без връзка между тях. Затова ще обединим фонд „Научни изследвания” с фонд „Иновации”. Резултатите от научните изследвания, финансирани с публичен ресурс, следва да подобряват качеството на живот. Затова фокусът в научните изследвания трябва да бъде в областта на химията, биологията, математиката, физиката и материалознанието.

Насърчаването на превръщането на авангардните научни изследвания в промишлени технологии в България и зараждането на международни партньорства ще предостави възможности и подкрепа за стартирането на нов бизнес. Допълнителните целеви резултати са продажбата или лицензирането на интелектуална собственост, по-нататъшното развитие на интелектуалния капацитет на младата изследователската общност и на творческите възможности за връзка с научно-изследвателската диаспора.

Цели на фонда:

 • Бърз икономически растеж, основан на постиженията на науката и технологиите. Изграждането на взаимнополезно съвместно сътрудничество между научните и промишлените кръгове, чрез което родната индустрия да увеличи дела на високотехнологичния си износ, да създаде възможности за по-добре платена заетост и поощри изграждането на високо-квалифициран човешки капитал;
 • Да стимулира съвместни научни изследвания, като насочва финансови ресурси от индустрията към създаването на проектни консорциуми между промишлени предприятия и научни звена за ориентиране на научните изследвания към пазарното търсене;
 • Да популяризира значителния научен и изследователски потенциал на България, пренебрегнат от местната индустрия, която не се е възползвала от него, за да се изкачи в международната верига на стойността на базата на стопански дейности, изискващи интензивни знания и генериращи по-висока добавена стойност;
 • Да съдейства на местни промишлени предприятия при преценка на уникалните предимства и потенциал, които те имат на пазара, за да набележат научни и технологични решения при разработването на нови продукти или услуги, които ще помогнат на предприятията да се изкачат по веригата на стойността в пазарите, на които оперират и да създадат нови пазарни ниши въз основа на иновативни продукти или услуги, разработени в процеса на сътрудничество с учени и научни изследователи;
 • Да въведе прозрачна и ефективна система за финансиране на научни изследвания и механизъм за въвличане на промишлените предприятия в процеса на насочване на научните изследвания и в приложните, и във фундаменталните науки, с цел науката да предлага научни и технологични решения, които да спомогнат промишлените предприятия да навлязат на пазари на продукти и услуги, базирани на знанието с висока добавена стойност;
 • Да насърчава научните изследвания във фундаменталните науки, имайки предвид, че тези научни дисциплини са в основата на дългосрочното икономическо развитие, базирано на знанието;
 • Да насърчава договори за научни изследвания между промишлени предприятия и учени;
 • Да стимулира разкриването на патенти и изобретения, позволяващо учени и промишлени предприятия да насочат нови научни изследвания и иновации на базата на съществуващи научни постижения;

 

КУЛТУРА

 

Културата е онзи особено важен фактор в обществения живот на страната ни, благодарение на който се създават критерии и вкус, определящи не само националната ни идентичност и самочувствие, но и качеството на живот и приноса на всеки един гражданин във всички останали сфери на обществото. Тя е историческа инвестиция за бъдещето на България. Опазването на културното многообразие на нацията прави по-реалистични и постижими националните ни цели. Ето защо първа наша цел е развитие на културните индустрии с явната подкрепа на държавата, за намиране на нов модел за търсене и предлагане на културните факти, промяна в личното и общественото пространства и утвърждаване ценностна система на нацията. Като продължение на това е наложително обогатяване формите за ранно откриване и обучение на таланти за училищата по изкуствата и културата и утвърждаване на тяхната роля като атрактивно място за подготовка и реализация на талантите на България. Подпомагане и улесняване инициативите за разширяване на националния културен календар и приближаване на културните продукти до жителите и в най-отдалечените райони на страната. Амбицията ни е да превърнем сценичните пространства на България в част от съвременната общоевропейска културна инфраструктура.

В изпълнение на тези цели ще бъдат създадени ясни правила за реинвестиране на собствените приходи на културните институти в тяхното бъдеще развитие, като се осъвремени законодателната рамка в областта на културата, на основата на добрите европейски практики. За целта ще се създадат шест творчески фонда в различни сфери, които ще работят на проектен принцип. Те са :

 • Фонд „Сценични изкуства“ – за нова българска драматургия; за младежки и детски драматичен и куклен театър; за нови креативни форми на съвременен театър;
 • Фонд „За съвременно изобразително изкуство“ – за изкупуване на творби на съвременни автори – художници, скулптори, графици,с цел обогатяване на художествените фондове на галериите;
 • Фонд „За дебютни проекти в съвременното българско художествено, документално и анимационно кино“;
 • Фонд „Млади български музиканти и композитори“ в сферата на класическото, популярното, фолклорното и синтетичното музикално изкуство;
 • Фонд „Развитие и защита на българското културно наследство“ – за обогатяване чрез откупки за фондовите колекции с нови исторически артефакти за всички музеи в страната;
 • Фонд „Финансиране проекти за нови литературни произведения“ – за утвърдени и млади автори и чуждестранни преводачи на съвременна българска литература.

Връзки

link bsp link soc link pes link mbsp